Skip to main content

EU Documentation Centres in Finland

Suomen EU-tietopalvelut - EU dokumentationscentrum i Finland - EU Documentation Centres in Finland

Lainsäädäntö

Euroopan unionin lainsäädännön perustiedonlähde on Euroopan unionin virallinen lehti. L-sarja sisältää lainsäädännön, C-sarja tiedonantoja ja ilmoituksia ja S-sarja tietoa julkisista hankinnoista. Lehden L- ja C-sarjan numeroita vuodesta 1952 alkaen voi etsiä Euroopan unionin lakitietokanta EUR-Lexistä. S-sarjan tiedot löytyvät Ted – Tenders Electronic Daily -tietokannasta.

Lainsäädännön hakemiston löytää EUR-Lexistä nimellä Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo. EUR-Lexistä saa luettavaksi myös Euroopan unionin perussopimukset, Euroopan komission asiakirjasarjat, unionin tuomioistuinten oikeuskäytännön sekä kokoelman konsolidoitua lainsäädäntöä.

N-Lex-portaalin kautta voi tehdä hakuja EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin säädöstietokantoihin. Portaali sisältää myös tietoa eri maiden säädöstietokantojen sisällöstä ja hakumahdollisuuksista. Vieraalla kielellä tehtävissä hauissa apuna voi käyttää Euroopan unionin monikielistä tesaurusta EuroVocia.

Lainsäädännön valmisteluasiakirjat

Lainsäädännön valmisteluasiakirjat löytyvät EUR-Lex- ja OEIL-tietokannoista. Komission lainsäädäntöehdotukset, ns. KOM-asiakirjat, numeroidaan vuoden ja numeron mukaan, esim. KOM (96)120.

Euroopan parlamentin istuntojen pöytäkirjoja, päätöslauselmia, kirjallisia kysymyksiä ja valiokuntien mietintöjä ja muita asiakirjoja vuodesta 2001 alkaen löytyy Euroopan parlamentin asiakirjarekisteristä.

Talous- ja sosiaalikomitean lausunnot ja muut asiakirjat löytyvät ETSK:n kotisivuilta. Alueiden komitean lausunnot ja muut asiakirjat löytyvät sen julkisesta asiakirjarekisteristä.

Komission ehdotukset (EUR-Lex)

Loading ...

Kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädäntö (EUR-Lex)

Loading ...