Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata ja datanhallinta

Yhteiskuntatieteiden tutkimusdata

Yhteiskuntatieteet ovat moninainen joukko erilaisia tieteenaloja. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuloksena voi syntyä monenlaista tutkimusdataa. Tutkimusdataa ei välttämättä synny lainkaan, jos on kyse täysin käsitteellisestä tutkimuksesta.

Tyypillisiä yhteiskuntatieteiden alan tutkimusaineistoja ovat esim:

  • survey-kyselyjen pohjalta syntyneet havaintomatriisit
  • haastatteluaineiston pohjalta syntyneet litteroinnit
  • havainnointi/tarkkailupäiväkirjat, mahdolliset videotallenteet, tutkittavien pitämät tutkimuspäiväkirjat 

Esim. filosofinen tutkimus on puolestaan usein käsitteelistä työtä jonka tuloksena ei synny varsinaista tutkimusdataa. Tutkimusrahoitusta haettaessa hakemuksen liitteeksi tulee usein liittää aineistonhallintasuunnitelma. Esim. Suomen Akatemialla tämä on pakollinen hakemuksen liite. Vaikka hankkeessa ei synny tutkimusdataa on liite kuitenkin palautettava. Liitteessä voi todeta, että hankkeessa ei synny tutkimusdataa.

Yhteiskuntatieteiden data-arkistot

Suomessa Tietoarkisto (aikaisemmin FSD - yhteiskuntatieteiden tietoarkisto) on suositeltavin yhteiskuntatieteiden alan tutkimusaineistojen avaus- ja pitkäaikaissäilytyspaikka. Esim. Suomen Akatemia pitää Tietoarkistoa suositeltavana data-arkistona. Tietoarkisto toimii fyysisesti Tampereella. Se on osa kansainvälistä yhteiskuntatieteiden alan tietoarkistojen yhteenliittymää ja tarjoaa näin suomalaisille aineistoille myös kansainvälisen näkyvyyden. Aineistojen jakelu tapahtuu Aila-palveluportaalin kautta.

Tietoarkisto tarjoaa monipuolista tutkimateriaalia mm. aineistonhallintasuunnitelman tekoon.

Tietoarkistossa aineiston luovuttajat saavat itse päättää aineiston julkisuudesta sekä käyttöehdoista.

Muita yhteiskuntatieteiden alan data-arkistoja voi hakea  esim. Re3data.org -palvelun (englanniksi) kautta. Zenodo (englanniksi) on kansainvälinen CERN:n ylläpitämä data-arkisto johon voi tallentaa myös yhteiskuntatieteellistä aineistoa.

Keskeisiä datan jakopalveluita

Mikäli harkitset ulkopuolelta hankittavaa järjestelmää, konsultoi asiassa ensin yliopiston IT-palveluja ja pyydä tietoturvapäällikköä tarkistamaan palvelun tietoturva ja tietosuoja ennen sopimuksien tekemistä.

Datan jako- ja tallennuspalveluita

Keskeiset kotimaiset palvelut

FSD - Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

FIN-CLARIN

Keskeiset kansainväliset palvelut

  • Re3data.org (englanniksi) - Registery of Reseach Data Repositories sisältää luettelon data-arkistoista, jotka sisältävät avointa dataa
  • Zenodo (englanniksi) - CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu; Zenodo on mm. OpenAire-yhteensopiva arkisto
  • EUDAT (englanniksi) - European Data Infrastructuren ylläpitämä tallennus- ja jakopalvelu

 

Aineistonhallinnan verkkokurssi

FSD - Tietoarkisto on yhdessä osana CESSDA-verkoston kanssa laatinut yhteiskuntatieteilijöille suunnatun aineistonhallinnan koulutuspaketin. 

Expert tour guide on Data Management (englanniksi)

Tutkimuksen metadata

Metadatalla tarkoitetaan tietoa tiedosta. Tutkimusprosessin aikana tämä tarkoittaa  esim. tutkimusta koskevan laatu/koodikäsikirjan ylläpitoa.

Tietoarkisto on julkaissut hyödyllisen tarkastuslistan. Huolehdithan, että pystyt vastaamaan tutkimuksen aikana tietoarkiston tarkastuslistan esittämiin kysymyksiin:

Tietoarkisto käytttää metadataformaattina DDI (Data Documentation Initiative)- formaattia. Käytännössä tietoarkisto suorittaa aineistojen kuvailun yhteistyössä tutkijoiden kanssa aineiston luovutusvaiheessa. Tutkijoiden tulee siis lähinnä varmistua siitä, että he pystyvät vastaamaan ylläolevissa lomakkeissa oleviin kysymyksiin.

Tutkimusetiikka ja oikeuksista sopiminen

Tieteellisessä tutkimuksessa tulee noudattaa hyvää tutkimusetiikkaa. Tämä on sekä Turun yliopiston että keskeisten tutkimusrahoittajien kuten Suomen Akatemian vaatimus.

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ei yleensä vaadita tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. On kuitenkin tilanteita joissa arviointi voi tulla kyseeseen. Tällaisia ovat esim. tutkittavien koskemattomuuteen liittyvät tutkimusasetelmat. Lisäksi eettinen ennakkoarviointi voi olla tarpeen siksi, että tieteellinen lehti jossa artikkeli on tarkoitus julkaista tai tutkimuksen rahoittaja edellyttää arviointia. Tämän vuoksi on syytä etukäteen tehdä julkaisusuunnitelma ja tutustua mahdollisiin lehtien esittämiin vaatimuksiin. TENK on julkaissut ohjeet eettisestä ennakkoarvioinnista ihmistieteissä.

Tutkimushankkeissa tulee sopia siitä, kuka omistaa aineiston ja kenellä on oikeus tarvittaessa esim. antaa aineistoa koskevia käyttöoikeuksia. Lisäksi tutkimusryhmässä on syytä sopia artikkelien kohdalla tekijyydestä. Tietoarkisto on julkaissut kattavan tietopaketin tutkimusaineiston oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä johon on hyvä perehtyä.