Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusaineistojen elinkaarisuunnittelu

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus syntyy, kun teos luodaan ja se ylittää teoskynnyksen, ts. on "omaperäinen". Tekijänoikeuteen kuuluvat moraaliset ja taloudelliset oikeudet. Moraalisiin oikeuksiin kuuluu mm. oikeus tulla nimetyksi tekijänä (isyysoikeus) sekä respektioikeus (teoksen kunnioittaminen). Taloudellisiin oikeusiin kuuluvat puolestaan teoskappaleiden valmistaminen ja levittäminen.

Tekijänoikeudesta säädetään tekijänoikeuslaissa (8.7.1961/404). Lain tulkintaan liittyviä asiantuntijalausuntoja antaa OKM:n alainen tekijänoikeusneuvosto.

Tutkimusjulkaisu on aina teos, mutta tutkimusaineisto ei aina ole välttämättä tekijänoikeudella suojattua. Tutkimuksen teon yhteydessä on syytä huomata, että tutkimusaineistokokonaisuuteen voi sisältyä sekä tekijänoikeudellisesti suojattuja että suojaamattomia osia. Riippumatta siitä, onko aineisto tekijänoikeudella suojattua vai ei, aineiston käytöstä ja arkistoinnista on syytä sopia tutkijoiden kesken jo tutkimuksen alkaessa. Jos tutkimuksessa käytettävään aineistoon sisältyy muiden kuin tutkijoiden itsensä tuottamaa aineistoa (esimerkiksi valokuvia tai runoja), tulee myös niiden käytöstä sopia. Sopimukset on aina syytä tehdä kirjallisesti.

Tekstin lähteenä on käytetty Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjan lukua Sopimukset ja oikeudet, josta voit lukea aiheesta lisää aiheesta.

Tutkimusaineistojen lisensointi

Lisenssi on käyttölupa, jonka oikeudenhaltija myöntää tietylle teokselle, tietokannalle tai muulle aineistolle. Lisenssi antaa lisenssin hyväksyneelle aineiston vastaanottajalle tiettyjä käyttöoikeuksia sekä rajoittaa tämän toimintaa tietyillä ehdoilla. Yleisesti käytetään esimerkiksi Creative Commons eli CC-lisenssejä. Sekä tutkimusaineiston että tutkimusaineiston metadatan voi lisensoida. Lisenssi merkitään tutkimustuotoksen yhteyteen tai se voi koskea kaikkea tietyssä palvelussa olevaa aineistoa.

Jos käytät tutkimuksen teossa kolmannen osapuolen aineistoja, pyri hankkimaan sellaiset luvat / lisenssit, jotka mahdollistavat myös datan jakamisen. Tarvittaessa varmistu siitä, että mahdolliset kolmannen osapuolen aineistot, joiden käyttöön ei ole lupaa/lisenssiä, voidaan erottaa pois aineistosta ennen aineiston julkaisua.

Sopimukset

Tutkimusta tehtäessä tulee aina erikseen selvittää millä ehdoilla aineistoa voidaan käyttää ja mahdollisesti sopia aineiston omistamisesta ja käyttöoikeuksista. Tämä on tärkeää jo tutkimuksen valmisteluvaiheessa varsinkin tutkimustulosten ja -aineiston jatkokäytön kannalta. Ennen tutkimussopimuksen laatimista tulee myös tarkistaa, mitkä ovat tutkimusrahoittajan tutkimusaineistoja koskevat vaatimukset, jotta aineistosta sovitaan rahoittajan edellyttämällä tavalla. Lisäksi on hyvä tarkistaa, että tutkimukseen tuotavan tausta-aineiston käyttöoikeudet on selvitetty.

Sopimustutkimuksessa (ts. kaikissa ulkoisen rahoituksen projekteissa tehtävissä tutkimuksissa) Turun yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan työsopimukseen liitteenä on oikeuksiensiirtosopimus, jolla aineiston omistusoikeus siirtyy yliopistolle siinä laajuudessa kuin rahoittaja tai sopimuskumppani sitä vaatii. Muun henkilökunnan kohdalla sopimus tehdään silloin kun työntekijä osallistuu ko. ulkoisen rahoituksen tutkimustyöhön.

Perusrahoituksella tehtävässä tutkimuksessa omistusoikeus aineistoon on lähtökohtaisesti datan kerääjällä itsellään.

Kun tutkija vaihtaa tutkimusorganisaatiota, on hänen erikseen selvitettävä ja mahdollisesti sovittava siitä, miten hän saa jatkossa käyttää keräämäänsä aineistoa ja mitkä sen omistussuhteet ovat.

Myös opiskelijat ja apurahatutkijat, jotka eivät ole työsopimussuhteessa yliopistoon, voivat allekirjoittaa oikeuksiensiirtosopimuksen, jolla heidän keräämänsä aineisto yksilöidään tarkasti ja yliopistolle myönnetään rinnakkaiset käyttöoikeudet.

Aineistonkeruuvaiheeseen liittyy myös eri tasoista sopimista ja suostumusten haku tutkittavilta käsillä olevaan tutkimukseen. Ulkopuolista tiedonkeruu- tai haastatteluorganisaatiota käytettäessä on määriteltävä ja sovittava viimeistään keruusopimusta tehtäessä, kuka omistaa tutkimusaineiston tai hallinnoi sitä ja miten tutkittavia informoidaan aineiston käytöstä.

Arkistoaineistojen käyttöoikeudet määrittää kukin arkisto. Kun tutkimuksessa käytetään salassapidettäviä asiakirjoja, niiden käyttöoikeudet määrittää aineistojen luovuttaja. Avoimesti saatavilla olevia verkkoaineistoja voi käyttää tutkimuksessa, mutta niiden arkistointi jatkokäyttöä varten ei aina ole mahdollista. Verkkoaineistojen käyttöön liittyvät tietosuoja- ja sopimusoikeudelliset asiat kannattaa selvittää huolellisesti jo ennen aineiston keräämistä.

Kun aineistoa kerätään suoraan tutkittavilla, heille annettu informaatio määrittää oleellisesti aineiston käyttöoikeuksia. Lisätietoa tutkittavien informoinnista saat Tietoarkiston kokoamasta infopaketista.

Ohje immateriaali-, sopimus- ja lisenssiasioista

Kun alat suunnitella tutkimusprojektia, sinun tulee tarkistaa projektissa kerättävää, tuotettavaa tai hyödynnettävää tutkimusaineistoa koskevat sopimusvelvoitteet, omistusoikeudet, vaadittava tietosuoja sekä immateriaali- ja hyödyntämisasiat. Alla olevat ohjeet soveltuvat kaikille projektityypeille, olipa kyseessä yhden tutkijan tutkimusprojekti tai useamman tutkijan ja organisaation yhteistyöprojekti. Ohjeet soveltuvat myös siitä riippumatta, tuotetaanko ja käsitelläänkö projektissa kokeellista, havainnointiin perustuvaa, simulaatioon perustuvaa, olemassaolevaa tai kvalitatiivista dataa. Katso alta huomioitavat immateriaali-, sopimus- ja tietosuojaohjeet ja sopimusmallit. Kohdasta 3 löydät lisensointiohjeen tutkimusaineiston jakamista varten.


1. Immateriaaliasiat (omistajuus, tekijänoikeus, keksinnöt, patentointi ja tulosten hyödyntäminen)

1.1 Kuka omistaa tai kenellä on käyttöoikeudet tutkimusaineistoosi?

Onko kyseessä sopimustutkimus (= hankkeella ulkoinen rahoittaja, kuten Suomen Akatemia (SA), Business Finland (BF), EU, Novo Nordisk, maksullinen palvelutoiminta tai muu yritysyhteistyö)?

Ei → Tutkija omistaa ja hallitsee käyttöoikeuksia
Kyllä (SA, BF, EU, Novo) → tutkimusaineiston omistaa Turun yliopisto, tee oikeuksiensiirtosopimus (kuuluu yleensä työsopimukseen)
Kyllä (muu sopimustutkimus) → selvitä omistusoikeudet ja tee tarvittaessa oikeuksiensiirtosopimus

Syntyykö tutkimusprosessissa tekijänoikeuslain alaisia tuotoksia?

Kyllä → Tee tekijänoikeus/ideailmoitus -> ota yhteyttä ja tee ilmoitus, legal@utu.fi ja innovaatiopalvelut (https://www.greip.fi/ uusi idea)
 

1.2 Onko tutkimuksen tuloksena syntynyt keksintö tai oletko kiinnostunut hyödyntämään tutkimusaineistoasi tai tuloksiasi kaupallisesti?

Ei → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Katso ohjeet alla olevien linkkien takaa

  • Keksinnöt ja korkeakoulukeksintölaki
  • Tee keksintöilmoitus (Greip) Sisältää keksintöilmoituslomakkeen, ohjeita keksintöilmoituksen tekemiseen ja lähettämiseen, yliopiston arviointiprosessi käynnistyy vasta keksintöilmoituksen vastaanottamisesta.
  • Lisäksi ohessa Turun yliopiston voimassa oleva keksintöohje sekä NYT VÄLÄHTI -opas
  • Jos haetaan immateriaalisuojaa (esim. patentti), se ei merkittävästi hidasta julkaisemista (pitää olla julkaisematonta tietoa!), mutta voi olla edellytys kaupallistamistoimille 
  • Tutkimusaineistojen kaupallistaminen käynnistyy innovaatioaihion arvioinnista. Myös silloin, kun siihen ei liity immateriaalioikeutta, ks. teknologian siirto 
  • Keksintöilmoituksen lisäksi tulee huomioida myös tutkimusmateriaaleja koskeva materiaaliohje
  • Keksintöihin, materiaaliohjeeseen ja teknologian siirtoon liittyen voit kysyä listätietoa innovations@utu.fi
  • Tekijänoikeusasiassa ota yhteyttä legal@utu.fi

 

2. Sopimusasiat

2.1 Onko tutkimusaineistossa osia, jotka ovat salassa pidettäviä

Ei → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Tee salassapitosopimus tai huomioi yrityksen salassapitosopimus

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä legal@utu.fi.
 

2.2 Siirrätkö tutkimusaineistoa toiselle tutkijalle tai organisaatioon?

En → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Tee materiaalinsiirtosopimus tai sopimus tutkimusaineiston käytöstä
 

2.3 Tehdäänkö tutkimusta / rahoitukseen liittyvää projektia jonkin toisen organisaation kanssa?

Ei → Ei toimenpiteitä.
Kyllä → Tee tutkimussopimus (maksullinen palvelutoiminta tai yhteisrahoitteinen sopimus). Mikäli kyseessä on rahoittajan kanssa tehtävä sopimus, kysy sopimusmallia ensin rahoittajalta. Mikäli rahoittajalla ei ole mallia, katso lisäohjeet

2.4 Sisältävätkö tutkimusaineistosi henkilötietoja?

Ei → Ei toimenpiteitä
Kyllä → Tarkista välilehdeltä "Henkilötiedot ja sensitiivinen aineisto", mitkä henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset koskevat projektiasi
Tarkista tietosuojaa koskevat ohjeet tietosuoja-ohjeistuksesta.

2.5 Hankitaanko projektissa maksullista tutkimusaineistoa tai teetetäänkö tutkimusaineisto ulkopuolisella toimijalla hankintana?

Ei → Ei toimenpiteitä.
Kyllä → Perehdy yliopiston hankintaohjeeseen.

 

3.    Lisenssiasiat

Turun yliopisto suosittelee, että tutkimusaineisto, siltä osin kuin mahdollista, tallennetaan avoimeen yleiseen tai tieteenalakohtaiseen arkistoon tai repositorioon jatkokäyttöä varten. Tämän vuoksi tutkimusaineisto tulisi lisensoida Creative Commons -lisenssillä tai vastaavalla. Creative Commons -lisenssit ovat vakiolisenssejä, joita käytetään tutkimusaineistojen käyttöehtojen määrittämiseen. Avoimen tieteen lisenssi on CC-BY 4.0.