Skip to Main Content
Turun yliopisto

Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje

Sähköisen tentin suorittamisessa huomioitavia asioita

Tentin varaaminen ja peruminen

Tenttien vastuuopettajat määrittelevät sähköisesti suoritettavissa olevat tentit ja aikataulut, joiden puitteissa tenttiminen on mahdollista.

Tee varaus tenttiin ennen tenttitilaisuutta (aikaisintaan 30 päivää ennen tenttiä). Jos et voi osallistua varaamaasi tenttiin, peru varauksesi viipymättä! Tenttiaika vapautuu silloin muiden opiskelijoiden käyttöön.  

Varattavissa olevat olevat yleiset sähköiset tentit löydät Examista Tentit –hakutoiminnolla.

Ohje muiden korkeakoulujen opiskelijoille, jotka tekevät Exam-tentin Turun yliopiston tenttitilassa.

 

Muista sähköistä tentin suorittamisessa:

 • Ilmoittaudu ennen tenttiajan varaamista Pepissä sille opintojakson toteutukselle (kurssille), jonka tentin teet Examissa.
 • Sähköisen tentin tilaan ei saa tuoda puhelinta, älykelloa, laskinta, papereita tai muita tavaroita. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloja. Jätä päällysvaatteesi, puhelimesi, älykellosi ja muut tavarasi tenttitilan ulkopuolella olevaan lukolliseen lokeroon. Lokero toimii kauppakorkeakoulussa ja Teutorissa 1 euron kolikolla, Agorassa, Educariumissa ja Publicumissa (erityistenttitila) 50 sentin kolikolla. Aurumin lokerikko toimiii koodilla (ohjeet kaapin ovessa). Tilassa ei ole mahdollista suorittaa tenttiä, joka oikeuttaa pitämään tentissä mukana materiaalia kuten kirjoja tai muuta lähdeaineistoa.
 • Mikäli sinulla on sairaus tai muu tilanne, joka edellyttää lääkkeiden, eväiden tai muiden tarvikkeiden mukaanottoa tenttitilaan, ilmoitathan asiasta etukäteen exam@utu.fi
 • Tenttitilassa on tallentava videovalvonta.
 • Tenttiin kirjaudutaan opiskelijan Turun yliopiston käyttäjätunnuksella ja tenttitilan valvontaan käytetään tallentavaa videovalvontaa. Henkilö pitää olla tunnistettavissa videokuvasta.
 • Opiskelijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä joko tenttitilaisuuteen mennessään, tentistä poistuessaan tai tentin jälkeen. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa kuvallinen kortti, josta henkilötiedot käyvät ilmi eli myös opiskelijakortti tai ajokortti. 
 • Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin ja palata takaisin jatkamaan tentin tekoa.
 • Mikäli sinulla on terveydentilasta johtuva syy esim. wc-käynnille kesken sähköisen tentin, ole yhteydessä esteettömyyssuunnittelijaan esteet@utu.fi tenttiin liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä.
 • Opiskelijan tenttiin käytettävissä oleva aika alkaa kulua tenttivarauksen alusta alkaen ja järjestelmä näyttää jäljellä olevan ajan.
 • Jos tentti päättyy kiinteistön aukioloajan jälkeen, tulee opiskelijan poistua kiinteistöstä viipymättä.
 • Mikäli opiskelijan todetaan rikkoneen ohjeita, tenttisuoritus voidaan tällä perusteella hylätä. Tällaisessa tapauksessa tentin valvoja kirjaa tapahtuneen vilpin ja tiedottaa tentin vastaanottajalle tapauksesta. 
 • Mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä asiasta ilmoitus verkkolomakkeella. Verkkolomake löytyy myös sähköisen tenttipalvelun etusivulta.  Opiskelija voi pyytää keskeytyneen tentin uusimista tai jättää ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin tentin tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa tentti uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn viiveettä, viimeistään keskeytymistä seuraavan arkipäivän aikana.
 • Sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen sähköisten tenttien tulokset on julkistettava pääsääntöisesti 5. syyskuuta mennessä.
 • Opiskelijalle lähtee sähköposti, kun opettaja on tallentanut arvioinnin sähköiseen tenttijärjestelmään.  Exam -järjestelmässä opiskelija näkee tentin arvosanan ja mahdollisen palautteen Examin työpöydältä "Suoritukset" sivulta.
 • Lopullinen arviointi tallennetaan opintorekisteriin.

Ks. myös alla sähköistä tenttimistä koskevat sähköisen tenttimisen yleiset periaatteet.

Sähköisen tentin yleisiä periaatteita

Turun yliopistossa tenttejä voidaan järjestää sähköisinä tentteinä. Sähköisillä tenteillä tarkoitetaan niitä tenttejä, joissa käytetään keskitetysti ylläpidettyä ja valvottua sähköistä tenttipalvelua, jota valvotaan kulunvalvonnan ja tallentavan videovalvonnan avulla. Sähköisten tenttien hallinnoinnista, valvonnasta, henkilökunnan koulutuksesta ja käyttäjätuesta sekä opiskelijoiden ohjeistuksesta vastaa koulutuksen tuki osasto. Palvelun teknisestä ylläpidosta vastaa IT-palvelut.
 
Kaikessa tenttimisessä noudatetaan pääsääntöisesti Turun yliopiston opintojohtosääntöä. Opintojohtosäännön lisäksi sähköisen tenttipalvelun tenttien erityiset järjestämisen, valvonnan sekä arvioinnin periaatteet ja käytännöt kuvataan tarkemmin tällä erillisohjeella. Muista verkko-opetukseen liittyvistä opiskelumuodoista, niiden suoritustavoista ja arvioinnista määrätään opetussuunnitelmissa.
 
Sähköisessä tentissä on voimassa Turun yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.

Sähköisen tentin varaaminen

Sähköinen tenttipalvelu mahdollistaa tenttien joustavan suorittamisen opiskelijan itselleen järjestelmästä varaamana aikana. Sähköinen tentti on varattavissa niiksi ajankohdiksi, kun tenttitila on käytettävissä ja tentin vastuuopettaja on määritellyt tentin olevan mahdollista suorittaa sähköisenä tenttinä.
 
Opiskelijan tulee tehdä varaus tenttiin ennen tenttitilaisuutta. Opiskelija voi varata tentin aikaisintaan 30 päivää ennen tentin suorittamista. Opiskelijalla voi yhteen tenttiin olla samanaikaisesti voimassa vain yksi varaus. Mikäli opiskelija ei voi osallistua varaamaansa tenttiin, tulee hänen perua varauksensa viipymättä, jolloin tenttiaika vapautuu muiden opiskelijoiden käyttöön. Examissa käyttämätön varaus saattaa estää uusinnan varaamisen, ole näissä tilanteissa yhteydessä tentin vastuuopettajaan.
 

Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on oikeus suorittaa varaamansa tentti opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Mikäli jälkikäteen todetaan, ettei opiskelijalla ollut oikeutta suorittaa kyseistä tenttiä, tenttivastausta ei arvioida.

Opiskelijan tulee varmistua, miten pääsy rakennukseen järjestyy varattua tenttiajankohtaa varten. Kun tentti päättyy kiinteistön aukioloajan jälkeen, tulee opiskelijan poistua kiinteistöstä viipymättä.
 
Kypsyysnäytteissä ja henkilökohtaisessa tenteissä uusinta edellyttää ensimmäisen tentin arviointia.
 
Mikäli palvelun toiminnan turvaaminen niin edellyttää, voidaan opiskelijoiden varausten ja perumisten määrää rajoittaa edellisestä poiketen. Menettelystä tiedotetaan tällöin sähköisen tenttipalvelun etusivulla. 

Sähköisen tentin suorittaminen ja valvonta

Turun yliopiston opintojohtosäännön periaatteiden mukaisesti opintojen vilpillinen suorittaminen ja tenttitilaisuudessa häiritseminen on kiellettyä. Vilppitapauksissa noudatetaan opintojohtosääntöä soveltuvin osin. Sähköisten tentin järjestäminen ja asianmukaisen valvonnan toteuttaminen edellyttää lisäksi seuraavien erityisten sääntöjen noudattamista.
 
Sähköisen tentin tilaan ei saa tuoda puhelinta, älykelloa, laskinta, papereita tai muita tavaroita. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloja. Tilassa ei ole mahdollista suorittaa tenttiä, joka oikeuttaa pitämään tentissä mukana materiaalia kuten kirjoja tai muuta lähdeaineistoa. Mikäli opiskelijalle on sairaus tai muu tilanne, joka edellyttää lääkkeiden, eväiden tai muiden tarvikkeiden mukaanottoa tenttitilaan, tästä tulee ilmoittaa ennen tenttiä osoitteeseen exam@utu.fi
 
Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin. Mikäli opiskelijalla on terveydentilasta johtuva syy esim. wc-käynnille kesken sähköisen tentin, hänen tulee olla yhteydessä esteettömyyssuunnittelijaan esteet@utu.fi tenttiin liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä.

Opiskelijan henkilöllisyyden tunnistamiseksi tenttitilaan kuljetaan henkilökohtaisella opiskelijakortilla tai avaimella ja Turussa tutkinto-opiskelijan tulee aktivoida opiskelijakortti  ennen ensimmäistä käyttöä IT-tukipisteessä. 

Jos opiskelijakorttia ei ole käytettävissä, tulee tutkinto-opiskelijan hakea kulkulätkä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Jos opiskelija ei itse pääse hakemaan kulkulätkää itse, hän voi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan Naturan infosta ensimmäiseen tenttiin väliaikaisen kulkukortin ja kulkulätkän, johon opiskelija aktivoi itse kulkuoikeuden. Valtuutettu henkilö voi hakea opiskelijalle väliaikaisen kulkukortin, joka on voimassa määräajan (tenttivaraukseesi asti) ja kulkulätkän, johon opiskelija itse aktovoi kulkuoikeuden monitoimikoneella, kun menee ensimmäiseen tenttiin.   Valtuutus tapahtuu siten, että opiskelija lähettää sähköpostin kulkuoikeudet@utu.fi – osoitteeseen utu-sähköpostista. Viestissä tulee ilmetä valtuutetun henkilön henkilöllisyys, joka tarkistetaan noutovaiheessa sekä lähettäjän omat tiedot (nimi, käyttäjätunnus ja opiskelijanumero sekä tenttivarauksesta saamasi vahvistus). Valtuutetulla henkilöllä tulee siis olla henkilökortti mukana.
 
Tenttiin kirjaudutaan opiskelijan Turun yliopiston käyttäjätunnuksella ja tenttitilan valvontaan käytetään tallentavaa videovalvontaa. Henkilö pitää olla tunnistettavissa videokuvasta. Opiskelijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä joko tenttitilaisuuteen mennessään, tentistä poistuessaan tai tentin jälkeen. Henkilöllisyyden tarkistuksia tehdään pistokokeina. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa kuvallinen kortti, josta henkilötiedot käyvät ilmi eli myös opiskelijakortti tai ajokortti.
 
Opiskelijan tenttiin käytettävissä oleva aika alkaa kulua tenttivarauksen alusta alkaen ja järjestelmä näyttää tenttiin jäljellä olevan ajan. Ohjelman käynnistyminen kestää jonkin aikaa, joten opiskelijan on hyvä olla paikalla hieman ennen varsinaisen tentin alkua. Tenttiä ei kuitenkaan pysty aloittamaan ennen kuin varaus alkaa. Tenttipalvelu tallentaa tenttivastausten tilanteen myös tentin aikana minuutin välein. Tentti päättyy opiskelijan jätettyä tentin tarkastettavaksi järjestelmässä tai silloin kun tenttiin käytettävissä oleva aika päättyy.

Häiriötilanteet ja tentin keskeytyminen  

Mikäli opiskelijan todetaan rikkoneen tässä luvussa mainittuja ohjeita, tenttisuoritus voidaan tällä perusteella hylätä. Tällaisessa tapauksessa tentin valvoja kirjaa tapahtuneen vilpin ja tiedottaa tentin vastaanottajalle tapauksesta. 
 
Mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä tentin keskeymisestä ilmoitus verkkolomakkeella. Verkkolomake löytyy myös sähköisen tenttipalvelun etusivulta.  Opiskelija voi pyytää keskeytyneen tentin uusimista tai jättää ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin tentin tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa tentti uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn viiveettä, viimeistään keskeytymistä seuraavan arkipäivän aikana.

Sähköisen tentin arviointi ja tulosten julkistaminen

Sähköisen tentin suoritusten arviointiin käytetty aika eroaa perinteisistä tenteistä. Sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana järjestettyjen sähköisten tenttien tulokset on julkistettava pääsääntöisesti 5. syyskuuta mennessä.
 
Opiskelijan on mahdollisuus halutessaan saada tieto arvioinnin tuloksesta sähköpostitse, kun suoritus on arvioitu sähköisessä tenttipalvelussa. Hyväksytyt tentit tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonka jälkeen opiskelija voi nähdä tuloksensa opiskelijan asiointipalvelun (Peppi) kautta.