Skip to Main Content
Turun yliopisto

Exam- tenttiminen: opettajan ohje

3.1. Tentin arviointiin liittyvät asetukset

Yleisen ja henkilökohtaisen tentin Arviointiasetukset –sivulla

- valitset tentin suoritustyypin (osa- tai kokonaissuoritus),
- näet opintojakson arvosana-asteikon ja pääset muuttamaan sitä tarvittaessa tenissä,
- voit ottaa tentissä käyttöön automaattisen arvioinnin, jos tentissä ei ole esseekysymyksiä sekä
- voit ottaa tentissä käyttöön kysymysten ja vastausten julkaisun.

kuvankaappaus: arviointiasetukset sivun asetukset

1. Suoritustyyppi: Valitse, onko tentti opintojakson kokonaissuoritus (tentin arvosana = opintojakson arvosana), vai osasuoritus, jolloin arvosana koostuu tentin lisäksi myös muista suorituksista. Kokonaissuorituksista arviointi siirretään arvosanan lukitsemisen jälkeen Examista rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi. HUOM! Kypsyysnäytte on kokonaissuoritus (ei voi muuttaa).

2. Arvosana-asteikko: Tieto opintojakson arvosana-asteikosta välitetään Examin opintojakson toteutukseen laadittavaan tenttiin ja asteikko on valittuna Arvosana-asteikko kohdassa. Arvosana asteikkoa on mahdollista muuttaa tentiin. Jos arviointi-asteikkoa ei ole Pepissä, pitää tentin tentin arvosana-asteikko valita joko 0-5 (0=hylätty) tai hyväksytty/hylätty. HUOM! Kypsyysnäytteen  arviointiasteikkoon hyväksytty/hylätty (ei voi muuttaa).

3. Kysymysten ja vastausten julkaisu: Voit ottaa arviointiasetuksissa käyttöön kysymysten ja vastausten julkaisun opiskelijoille (toiminto ei ole käytössä kyspyysnäytteessä).

Oletus on, että kysymysten ja vastausten julkaisu ei ole tentissä käytössä.

Jos otat tämän käyttöön tentissä, opiskelijat näkevät tentin arvioinnin lukitsemisen jälkeen tekemänsä tentin arvosanan, kokonaispisteiden, tehtäväkohtaisten pisteiden ja palautteen lisäksi hänellä tentissä olleet kysymykset ja omat vastaukset. Monivalinnoista opiskelija näkee vain valitsemansa vaihtoehdot, ei kaikkia vastausvaihtoehtoja.

Voit muuttaa kysymysten ja vastausten julkaisun asetusta ensimmäisen arvioinnin lukitsemiseen asti.

Voit ottaa kysymysten ja vastausten julkaisun käyttöön klikkaamalla alla olevaa nuolta:

kuvankaappaus: kysymysten ja vastausten käyttöönotto tentissä

Valitse ”Ota käyttöön” ja lopuksi "Tallenna".

kuvankaappaus: kysymysten ja vastausten julkaisuasetuksen tallennus.

4. Automaattinen arviointi: Voit käyttää tenteissä, joissa kaikki kysymykset ovat automaattisesti arvioitavia monivalinta-, väittämä- tai aukkotehtäviä. (ks. tarkemmin eri kysymystyypeistä)

Voit ottaa automaattisen arvioinnin käyttöön klikkaamalla alla olevaa nuolta:

kuvankaappaus: ota automaattinen arviointi käyttöön "automaattinen arviointi (ei käytössä)" kohdasta.

Merkitse seuraavassa näkymässä valitsemasi arviointi-asteikon rajat prosentteina (voit käyttää prosenteissa vain kokonaislukuja). Prosentteja vastaavat pisterajat oikeassa reunassa. Lisää myös milloin arviointi näytetään opiskelijalle.

Valinta ”ei automaattista ilmoitusta” järjestelmä vain antaa arvosanat ja siirtää suoritukset ”Arvioidut tentit” listaan, ei lähetä viestiä opiskelijalle tuloksesta. Opiskelija näkee lopullisen arvosanan, kun lukitset arvioinnit "Avoidut tentit" listassa ja valitset "Lukitse ja tiedota opiskelijaa". Ks. tarkemmin 4.1.3.Automaattisesti arvioitava tentti.

kuvankaappaus:automaattisen arvioinnin arvosanarajojen asettamisesta

Lopuksi tallenna arviointiasetukset tai tallenna ja julkaise tentti (tentti tulee opiskelijoiden varattavaksi).

3.2. Kypsyysnäytteen arviointiin liittyvät asetukset

Kypsyysnäytteen Arviointiasetukset -sivun tiedot

Arviointiasetukset –välilehdellä näet valmiina kypsyysnäytteen arviointiasetukset, joita ei voi muuttaa.
Kypsyysnäyte on aina kokonaissuoritus ja arviointiasteikko tuodaan oletuksena hyväksytty/hylätty. Näitä tietoja ei pidä muuttaa.  

kuvankaappaus: kypsyysnäytteen arviointitiedot näkymä

3.3. Tentin ja kypsyysnäytteen avaaminen varattavaksi (julkaisu)

Kun julkaiset tentin, opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin ja varata suoritusajan merkitsemäsi tenttiperiodin aikana.

tentin julkaisusivu.

Siirry tentin Julkaisuasetukset-välilehdelle ja lisää tenttiin:

 1. Tenttiperiodi: aika, jolloin tentti on suoritettavissa. Voit avata tentin varattavaksi ennen suoritusaikaa, jolloin opiskelijat pääsevät tekemään varauksia. Tenttejä voi varata 30 päivää eteenpäin.
 2. Tentin kesto: Turun yliopistossa sähköiset tentit voivat olla 1 tunnin (55 min), 2 tunnin (115 min), 3 tunnin (175min) ja 4 tunnin (235 min)  mittaisia.
 3. Suorituskerrat ennen arviointia:  Valitse montako kertaa opiskelija voi halutessaan tehdä saman tentin ennen edellisen tentisuorituksen arviointia. On pedagogisesti tarkoituksenmukaista, että opiskelija ei voi osallistua tenttiin toista kertaa ennen arviointia. Tämän vuoksi oletusasetus on 1.
  • Tentin kokonaissuorituskertoja ei järjestelmässä voi rajata! Tämä rajaus koskee ennen arviointia sallittavia uusintoja.
  • Kun lukitset arvioinnin Examissa, pääsee opiskelija varaamaan uuden ajan samaan tenttiin jos tenttiperiodia on jäljellä tai jos sama tentti avataan uudelleen varattavaksi.
  • Tenttikerrat näet opiskelijan vastauksen yhteydessä. Keskeytetty tentti on myös suorituskerta, joten jos em. tapauksessa opiskelijan suorituskerrat tulevat täyteen, pääset vapauttamaan tentin uudelleen suoritettavaksi Suoritukset-välilehdellä (ks. Tentin uusiminen)
 4. Esikatsele tentti: Tarkista esikatselusta, että tentti ja ohjeistus ovat sellaisia kuin tarkoitit. Tentti näkyy pääpiirteissään samanlaisena kuin se näkyy opiskelijalle. Voit myös tallentaa tekemäsi merkinnät julkaisematta tenttiä varattavaksi kohdasta 'Tallenna'.
 1. Julkaise tentti klikkaamalla Tallenna ja julkaise:
 • Voit julkaista tentin varattavaksi ennen tenttiperiodin alkamista, mutta varauksia opiskelijat pääsevät tekemään vain määrittelemällesi tenttiperiodille. Varauskalenteria opiskelijalle näytetään 30 päivää eteenpäin.
 • Tiedota opiskelijoita, että tentti on varattavissa: Yleisten tenttien Julkaisuasetukset –sivun alalaidassa oleva opiskelijoiden ilmoittautumislinkki on hyvä jakaa opiskelijoille esim. Moodlen ja opinto-oppaan kautta. Opiskelijat pääsevät tästä suoraan tentin ilmoittautumisnäkymään ja varaamaan ajan tentin suorittamiseen.  Opiskelijat löytävät myös Examissa varattavissa olevat yleiset sähköiset tentit suoraan Examista Tentit –hakutoiminnolla (esim. opintojakson koodilla tai tentaattorin nimellä).

Tenttiperiodi ja kysymykset ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkausmahdollisuutta on rajattu ensimmäisen ilmoittautuneen jälkeen, muun muassa tenttiperiodin lyhentäminen ei onnistu. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu (ks. tentin muokkaaminen).

Tentti näkyy tenttiperiodin aikana tentaattorille ja arvioijalle Aktiiviset tentit -listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset. Varaukset -sarakkeesta pääset katsomaan tulevia varauksia. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämäärä esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset. Myös vasemman reunan ”Varaukset” sivulta pääset katsomaan kaikkien tenttiesi varauksia tietyllä ajanjaksolla.

Arvioimatta-sarakkeesta pääset tehtyjen tenttien listaan ja arvioimaan tentit. (ks. tentin arvioiminen). Exam-järjestelmä lähettää sinulle viikkoviestin, jossa on kooste tenttivarauksista ja arvioimattomista tenteistä.

Kun tentin suoritusaika päättyy ja tentissä on arvioimattomia suorituksia, tentti siirtyy Arvioimattomat tentit -listaan.

Kun olet arvioinut kaikki suoritukset tentti siirtyy Arkistoidut tentit -listaan.

Kun julkaiset tentin, opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin ja varata suoritusajan merkitsemäsi tenttiperiodin aikana. Henkilökohtaiseen tenttiin osallistujiksi merkityt opiskelijat saavat sähköpostia, että tenttiaika on varattavissa Exam-järjestelmässä opiskelijan työpöydällä.

Siirry Julkaisuasetukset -välilehdelle:

1. Aseta tentin aikataulu:

 • ”Tenttiperiodi” kohtaan: Alkaa: ensimmäinen suorituspäivä. Päättyy: viimeinen suorituspäivä
 • Tentin kesto: valitse tentin pituus. Jos teet lisäajallisen tentin, lyhyin lisäaika Exam-tentissä on tunti.

kuvankaappaus: henkilökohtaisen tentin julkaisusivun asetukset.

2. Lisää tentin suorittavat opiskelija(t) osallistuja -kohdassa:

 • ”Exam –käyttäjistä” on oletuksena valittu. Kirjoita kenttään opiskelijan nimi > Valitse opiskelija > Valitse ”Lisää”. Huom! Tarkista Peppi ID:stä, että lisäät oikean opiskelijan tenttiin.  Voit lisätä henkilökohtaiseen tenttiin useita opiskelijoita.
 • Jos et löydä opiskelijaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opiskelijana” ja kirjoita opiskelijan utu –sähköpostisoite ja valitse ”Lisää”.  Opiskelijalle lähtee sähköposti ja hän pääsee varaaman ajan tenttiin. Opiskelijaa ei enää tarvitse lisätä osallistujaksi, vaan opiskelija pääsee sähköpostin pohjalta tekemään tentin.
  • Voit lisätä uusia osallistujia tenttiin myös julkaisemisen jälkeen. Osallistuja ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.

Examiin kirjautuneet käytättäjät

Kuvankaappaus: kirjautuneen osallistujan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin.

tai uudet Examiin kirjautumattomat käyttäjät

Kuvankaappaus: kirjautumattoman osallistujan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin.

3. Esikatsele tentti ennen julkaisua. Näkymä on pääpiirteissään kuten opiskelijoilla se näkyy tentissä.

4. Tallenna ja julkaise: Osallistujiksi merkitty opiskelija/opiskelijat saa sähköpostia, että tenttiaika on varattavissa opiskelijan työpöydällä.

 • Tentti näkyy tentaattorille ”Aktiiviset tentit” listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset.  Varaukset sarakkeesta pääset katsomaan tulevia varauksia. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämääräksi esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset.
 • Exam  lähettää tentaattorille viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä henkilökohtaisen tentin. (Ks. Henkilökohtaisen tentin arvioiminen)

 

Voit jatkaa tentin suoritusaikaa tarvittaessa tentin Julkaisuasetukset-välilehdellä:

 • Jos opiskelija ei tee tenttiä varaamanaan aikana, saat tästä sähköposti-ilmoituksen.Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun tämä varattua aika on päättynyt ja tenttiaikaa on jäljellä. Voit myös jatkaa kypsyysnäytteen suoritusaikaa Julkaisuasetukset -välilehdellä.

Varaukset -sarakkeesta pääset katsomaan varaukset. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämäärä esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset.

 • Jos opiskelija ei varaa lainkaan aikaa, opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun jatkat suoritusaikaa Julkaisuasetukset -välilehdellä kohdassa "Tenttiperiodi".

Muista tallentaa suoritusaikaan tekemäsi muutokset Julkaisuasetukset -sivun lopussa.

Kun julkaiset kypsyysnäytteen, opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin ja varata suoritusajan merkitsemäsi tenttiperiodin aikana. Kypsyysnäytteeseen osallistujiksi merkityt opiskelijat saavat sähköpostia, että tenttiaika on varattavissa Exam-järjestelmässä opiskelijan työpöydällä.

Siirry Julkaisuasetukset -välilehdelle:

1. Aseta kypsyysnäytteen aikataulu: Tenttiperiodi Alkaa: ensimmäinen suorituspäivä. Päättyy: viimeinen suorituspäivä

2. Valitse tentin kesto: valitse tentin kesto 175 min (3h) (Turun yliopistossa yhteisesti sovittu kypsyysnäytteen suoritusaika)

kuvankaappaus: kypsyysnäyttteen julkaisun asetukset

 

3. Lisää kypsyysnäytteen suorittavat opiskelijat osallistuja -kohdassa: ”Exam –käyttäjistä” on oletuksena valittu. Kirjoita kenttään opiskelijan nimi > Valitse opiskelija > Valitse ”Lisää”. Huom! Tarkista Peppi ID:stä, että lisäät oikean opiskelijan tenttiin.  Voit lisätä kypsyysnäytteeseen useita opiskelijoita.

 • Jos et löydä opiskelijaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opiskelijana” ja kirjoita opiskelijan utu –sähköpostisoite ja valitse ”Lisää”.  Opiskelijalle lähtee sähköposti ja hän pääsee varaaman ajan tenttiin. Opiskelijaa ei enää tarvitse lisätä osallistujaksi, vaan opiskelija pääsee sähköpostin pohjalta tekemään kyspyysnäytteen Examissa.
  • Voit lisätä uusia osallistujia kypsyysnäytteeseen myös julkaisemisen jälkeen. Osallistuja ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.
  • Tentti näkyy sisällön tarkastajalle  ”Aktiiviset tentit” listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset.  Varaukset sarakkeesta pääset katsomaan tulevia varauksia. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämääräksi esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki varaukset.
  • Exam lähettää ohjaajalle ja kypsyysnäytteen laatineelle viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä kypsyysnäytteen (ks. Kypsyysnäytteen arvioiminen)

Examiin kirjautuneet käytättäjät:

Kuvankaappaus: kirjautuneen osallistujan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin.

tai uudet Examiin kirjautumattomat käyttäjät:

Kuvankaappaus: kirjautumattoman osallistujan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin.

 • Esikatsele kypsyysnäyte ennen julkaisua. Näkymä on pääpiirteissään kuin opiskelijoille. Tarkista esikatselusta, että tentti ja ohjeistus on sellainen kuin tarkoitit.
 • Tallenna ja julkaise: Osallistujiksi merkitty opiskelija/opiskelijat saa sähköpostia, että tenttiaika on varattavissa Examissa opiskelijan työpöydällä
 • Kypsyysnäyte näkyy sisällön tarkastajalle ”Aktiiviset tentit” listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset. Exam järjestelmä lähettää ohjaajalle ja kypsyysnäytteen tekijälle viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä kypsyysnäytteen.

Voit jatkaa tentin suoritusaikaa tarvittaessa tentin Julkaisuasetukset-välilehdellä:

 • Jos opiskelija ei tee kypsyysnäytettä varaamanaan aikana, saat sähköposti-ilmoituksen, että opiskelija ei käyttänyt varaamaansa aikaa. Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun tämä varattua aika on päättynyt ja tenttiaikaa on jäljellä. Voit myös jatkaa kypsyysnäytteen suoritusaikaa Julkaisuasetukset -välilehdellä.

Varaukset -sarakkeesta pääset katsomaan varaukset. Vaihda Varaukset -sivulla päättyy päivämäärä esim. kuukauden päähän, jolloin näet kaikki tentin varaukset.

 • Jos opiskelija ei varaa lainkaan aikaa, tai ei käytä varaamaansa aikaa ja suoritusaika ehtii päättyä, voit jatkaa tentin suoritusaikaa tentin Julkaisuasetukset -välilehdellä kohdassa "Tenttiperiodi".

Muista tallentaa suoritusaikaan tekemäsi muutokset Julkaisuasetukset -sivun lopussa.

3.4. Automaattisesti arvioitavan tentin arviointiasetukset

Automaattinen arviointi on mahdollista ottaa käyttöön Arviointiasetukset-välilehdellä, ks. luku 3.1. Tentin arviointiin liittyvät asetukset  . Automaattinen arviointi on käytettävissä tenteissä, joissa kaikki kysymykset ovat monivalinta- tai aukkotehtäviä. (ks. tarkemmin eri kysymystyypeistä).