Skip to Main Content
Turun yliopisto

Exam- tenttiminen: opettajan ohje

5.1 Tentin muokkaaminen ja kopioiminen

Voit tentin julkaisun jälkeen voit edelleen muokata kysymyksiä, tentin rakennetta sekä joitakin tentin suoritustietoja.

Kun tentti on varattavissa (aktiivinen), mutta siihen ei ole varauksia voit:

 • jatkaa ja lyhentää suoritusaikaa julkaise sivulla muuttamalla tenttiperiodin päättymispäivää,
 • muuttaa tentin kirjoitusaikaa tentin kesto kohdassa ja
 • vaihtaa uusintojen määrää ennen tentin arviointia suorituskertojen enimmäismäärä kohdassa
 • muokata tentin kysymyksiä ja rakennetta

Kun tenttiin on varauksia pääset muokkaamaan tentin kysymyksiä ja rakennetta sekä jatkamaan suoritusaikaa ja muuttamaan  uusintojen määrää ennen arviointia.

 

Voit muokata ja poistaa myös aktiivisessa tentissä olevia kysymyksiä ja tentin rakennetta.

Muutokset vaikuttavat uusiin tentteihin, eivät jo tehtyihin tentteihin. Kysymystyyppiä (essee, monivalinta, aukkotehtävä) ei voi muuttaa kysymyksen luonnin jälkeen.

Kysymysten muokkaaminen:

Kysymyksen sisältöön, liitteisiin, monivalintojen vaihtehtoihin tekemäsi muutokset vaikuttavat tuleviin tenttisuorituksiin ja muutos tulee kaikkiin tentteihin, jossa käytät samaa kysmystä.

 • Nämä tentin sisältöön tekemäsi muutokset vaikuttavat tuleviin tenttisuorituksiin ja muutos tulee kaikkiin tentteihin, jossa käytät samaa kysymystä. Kun teet muutosta, järjestelmä ilmoittaa, mistä tenteissä kysymys on käytössä, eli mihin muutokset vaikuttavat. Muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin tenttisuorituksiin.
  • Huom! Jos käytät toisen/useamman opettajan kanssa yhteisiä kysymyksiä tai muokkaat kysymyksiä toisen/useamman opettajan yhteisessä tentissä, muutokset vaikuttavat myös kaikkiin toisten opettajien tentteihin, joissa sama kysymys on käytössä!

  • Jos muutat kysymyksiä, eivätkä muutokset saa tulla muihin tentteihin, tee kokonaan uusi kysymys.

 

 • Jos haluat muokata monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtoja aihealueella, jossa käytät kysymysten arvontaa, ota kysymysten arvonta pois aihealueesta:

kysymysten arvonta asetus

 • Kun olet tehnyt muokkaukset, laita arvonta takaisin päälle.

 

 • Näitä tietoja voit muokata tenttikohtaisesti: esseekysymyksen arviointiasteikkoa, esseekysymysten pistemäärää ja monivalintojen pisteitä, kysymyksen suosituspituutta, vastausohjetta ja arviointikriteerejä nämä eivät tule näkyviin vain siihen kysymykseen, johon teet muutokset (ovat tenttikohtaisia).

Voit muokata kysymyksiä tentin kautta kysymyksen ”Asetukset” kohdasta:

muokkaa kysymystä valiukko.

> Muokaa kysymystekstiä ja Tallenna.

Tai muokkaa kysymystä kysymyspankista valitsemalla kysymyksen ID-numeron.

 

Aihealueen poistaminen tentistä:

Lisäämäsi aihealueen saat poistettua tai tyhjennettyä aihealueen perässä olevalla toiminnolla:

Aihealueen poistaminen valnta.

Uusia aihealueita pääset lisäämään "Lisää aiheualuita tenttiin toiminnolla"

 • Voit lisätä aktiivisiin tentteihin uusia aihealueita ja niihin kysymyksiä. Muutokset tulevat uusiin tentteihin, eivät vaikuta jo suoritettuihin tentteihin.
 • Voit poistaa aktiivisista tenteistä aihealueita ja kysymyksiä. Muutokset tulevat uusiin tenttisuorituksiin, eli ne eivät vaikuta jo suoritettuihin tentteihin.

Voit lisätä arvottaviin kysymyksiin uusia kysymyksiä aktiivissa tenteissä. Aihealueeseen lisättävän kysymyksen arviointi tulee olla sama (esim. pistemäärä) kuin aihealueella jo olevien kysymysten.

Huom!

 • Tarkista ennen arvottavien kysymysten määrän muutoksia, että kyseiset kysymykset sisältävän tentin suorituksia ei ole juuri alkamassa. Varaustilanteen näet varaukset sarakkeesta ja pääset katsomaan varausten ajankohdat.
 • Jotta pääset lisäämään arvottavia kysymyksiä aihealueeseen ota kysymysten arvonta pois aihealueesta:

kysymysten arvonta asetuksen valinta.

 • Lisää uudet kysymykset ja lisää uudelleen ruksi ”Arvo kysymykset” kohtaan ja laita arvottavien kysymysten määrä.
 • Voit myös muuttaa arvottavien kysymysten määrää tässä kohdassa. Muutokset vaikuttavat uusiin tentteihin.

Voit avata aikaisemmin käyttämäsi tentin uudelleen muuttamalla ”Julkaisuasetukset” välilehdellä päivittämällä ensin tenttiperiodin ajan ja tarvittaessa tentin keston ja uusintoihin liittyvän tiedon.

Voit muuttaa uudelleen avattavan tentin kysymyksiä sekä tentin rakennetta, muutokset tulevat voimaan uusiin tentteihin, mutta eivät vaikuta tehtyihin tentteihin.

Huom! Muista, että kysymyksen sisältöön tekemäsi muutokset vaikuttavat kaikkiin tentteihin, joissa kysymys on käytössä (myös muiden opettajien tentteihin, jos käytät yhteisiä kysymyksiä). Jos muutat kysymyksiä, eivätkä muutokset saa tulla muihin tentteihin, tee tenttiin kokonaan uusi kysymys ja poista vanhaa.

Voit kopioida tenttejäsi Examin Työpöydälläsi, josta Kopio -painike löytyy ko. tentin oikeasta laidasta.

Kopioitavan tentin tyypin valinta

Valitse teetkö kopion yleiseksi tentiksi, henkilökohtaiseksi tentiksi vai kypsyysnäytteeksi.

Tentin luominen etenee liittämällä tentti opintojaksoon tentin perustiedot -sivulla ja muokkaamalla tarvittaessa kysymykset ja julkaisutiedot. Kopioidusta tentistä syntyy tentti tenttiluonnoksiin ja nimen edessä on "Copy". Muuttaa tentin nimi oikein ja hae opintojakso aina uudelleen kopioituun tenttiin tentin perustiedot -sivulla. Merkitse ”Julkaisuasetukset”-sivulla tentin suoritusperiodi (suoritusperiodi ei kopioidu). Laita tentin kesto (esim. lisäajallisissa henkilökohtaisissa tentissä)  oikein ja tenttiperiodi sekä muuta muita tietoja tarpeen mukaan. Lisää henkilökohtaiseen tenttiin opiskelija/opiskelijat osallistujiksi (ks. 3.1.2. Henkilökohtaisen tentin julkaisu)

Huom! Kun kopioit tentin ja muokkaat siinä olevien kysymysten sisältöjä, tulevat muutokset kaikkiin tentteihin, joissa kysymys on käytössä. Jos muutat kysymyksiä, eivätkä muutokset saa tulla muihin tentteihin,

 • tee tenttiin kokonaan uusi kysymys ja poista vanha tai
 • poista muokattavat kysymykset tentistä ja tee muokattavista kysymyksistä kopio kysymyspankissa, muokkaa kopioita ja liitä se uuteen tenttiin.

5.2 Tentin avaaminen uusintaa varten

Yleisiin tentin asetuksiin (Julkaisuasetukset -sivulla) voi määritellä, montako kertaa tentin saa suorittaa ennen arviointia. Arvioinnin jälkeen opiskelija voi varata uuden tenttikerran, jos tentin suoritusaikaa on jäljellä, eli suorituskertojen kokonaismäärää ei voi rajata. 

Huom! Henkilökohtainen tentti on kertakäyttöinen ja sen voi suorittaa vain kerran. Uusintatapauksissa tulee luoda uusi tentti ja julkaista se opiskelijalle varattavaksi.

Oletuksena voi suorittaa vain yhden tentin ennen arviointia. Jos olet valinnut ”Sallittujen suorituskertojen määrä ennen arviointia” > 1, tulee aina tentin keskeyttäneille opiskelijoille (=luopuneille) sallia uusintamahdollisuus. Jos määrittelet asetuksissa esim. 2 suorituskertaa, opiskelija voi varat yhden uusinnan ennen tentin arviointia tai keskeyttämisen jälkeen.

 • Jos siis opiskelija keskeyttää tentin, opettajan voi sallia uusinnan vapauttamalla suorituskerran.
 • Tenttiin saapumattomia ei tarvitse vapauttaa, uusinnan varaaminen on mahdollista, kun käyttämättömän varauksen aika on päättynyt.

Tentin keskeyttäneet ja myös tenttiin saapumattomat näkyvät tentin tiedoissa Suoritukset-välilehdellä.

Kuva tentin keskeyttäneet ja tenttiin saapumattomat tiedot Suoritukset-välilehdellä.

 1. Klikkaa Keskeytetyt tenttisuoritukset -linkkiä.
 2. Klikkaa opiskelijan nimen perässä Vapauta-painiketta. Järjestelmä vahvistaa vapauttamisen.

Vapauttamisen jälkeen "Vapauta" painike muuttuu "Suorituskerta vapautettu. Tentin keskeyttäneiden ja tenttiin saapumattomien lukumäärä ei linkissä muutu.

Kuvankaappaus: opettaja sallii uusinnan keskeytettyyn tenttiin.

Vapauttamisen jälkeen "Vapauta" painike muuttuu keskeyttäneiden ja tenttiin saapumattomien lukumäärä ei linkissä muutu.Kun olet vapauttanut uusinnan, pääset poistumaan tästä näkymäst painamalla "OK"

Kuvankaappaus: suorituskerta vapautettu näkymästä.. Tentin