Skip to Main Content
Turun yliopisto

Exam- tenttiminen: opettajan ohje

4.1 Yleisesti vastausten arvioinnista

Saat kerran viikossa (ma aamuisin) Examin yleisistä tenteistä sähköpostiisi viikkokoosteen josta näet, onko tentteihisi ilmoittautunut opiskelijoita ja onko sinulla arvioitavana olevia tenttisuorituksia.  Henkilökohtaisista tenteistä ja kypsyysnäytteistä saat aina sähköpostiisi viestin, kun opiskelija on varannut tenttiajan ja kun tenttivastaus on arvioitavana. Tentin arviointiaika on kolme viikkoa.

Kesällä (1.6.-15.8.) tehtyjen tenttien arviointi tulee olla tehty 5. syyskuuta mennessä.


Tenttien arviointi

HUOM! Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

Kun kirjaudut Exam –järjestelmään, näet ajantasaiset tiedot arvioimattomista suorituksista Työpöytä-sivulla listoissa ”Aktiiviset tentit” ja ”Arvioitavat tentit” kohdasta ”Arvioimatta” ja ”Odottaa loppuarviointia” (alustava arviointi annettu)

Näistä listoista pääset numeroa klikkaamalla arvioimaan tehdyt tentit:

avaa arvioitava vastaus Arvioitavat -tentit sarakkeesta.

Tenttikohtaisessa näkymässä näet kolme listaa, jossa ovat tarkastuksen eri vaiheissa olevat tentit.

 • Arvioitavana olevat tenttivastaukset: arviointia ei aloitettu tai arvosanaa ei tallennettu
 • Arvioidut tenttivastaukset: arviointi on aloitettu ja niissä on alustava arvosana
 • Lukitut tenttisuoritukset: arviointi on valmis, opiskelijaa on tiedotettu arvioinnista (jos kokonaissuoritus, arviointi siirtyy rekisteriin).

Vastauksen saat auki opiskelijan nimestä:

kuvankaappaus: tenttivastauksen avaaminen opiskelijan nimestä.

Arvioinnin takarajan päivämäärän näet tästä samasta näkymästä. Arviointi ei lukkiudu takarajaan, vaan tieto on info sinulle.

 

Näet arvioitavana olevien vastausten yläpuolelta keskeytetyt suoritukset ja tenttiin saapumattomat. Vapauta uusinnat tarvittaessa. (ks. ohje uusintojen sallimisesta).

Opiskelijan vastausnäkymästä kohdasta "Opiskelijan tenttikerrat" näet saman tentin aikaisemmat suoritukset ja arvioinnit, keskeyteyt tentit sekä käyttämättömät tenttivaraukset.

 • Opiskelijan vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta- painiketta:

Jos olet tentissä Tentaattori (vastuuopettaja) ja olet lisännyt tenttiin arvioijia, näet arvioijien arvioinnin tilanteen arvioitavien tenttien listasta ”Arvioinnin tilanne” kohdasta:

 • Arvioijan nimi vihreällä =arviointi tallennettu valmiiksi. Nimi punaisella = arviointi kesken. (ks. välilehti monen opettajan tentin arvioinnista)

1. Tee tehtäväkohtainen arviointi. Tehtävistä voi antaa myös desimaaleja sisältäviä pisteitä (ks. eri tehtävätyyppien arviointiohjeet).

2. Merkitse "Suoritustiedot" alle tentin arvosana valitsemasi arviointiskaalan mukaan. Jos tentin arviointi on 0-5, on 0 hylätty tenttisuoritus.

Voit tallentaa arvioinnin muutokset keskeneräisinä valitsemalla "Tallenna muutokset".  Tentaattorina voi myös muuttaa tässä arviointinäkymässä suorituksen opintopistemäärää (jos suorituksen opintopistemäärä on eri kuin opintojakson tiedoista tullut laajuus). "Tallenna muutokset" valinnan jälkeen voit vielä muuttaa tentin arviointia.  Jos teet arvioinnin kerralla valmiiksi, voit lukita sen valitsemalla "Tallenna ja lukitse". 

Tentti, johon on merkitty arvosana, mutta jota ei ole lukittu, siirtyy Arvioidut tenttivastaukset -listaan, josta voit lukita kaikki suoritukset kerralla valitsemalla:lukitse valitut vastaukset ja tiedota opiskelijaa.

EXAM varmistaa arviointia lukittaessa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella.

 

Suoritusten siirto rekisteriin

Kokonaissuorituksena tehdyn tentin arvosana siirtyy Examista rekisteriin ja arviointi näkyy opiskelijalle Examissa arvioinnin lukitsemisen jälkeen:

 • Kokonaissuorituksina Examissa tehtyjen tenttien arvioinnit siirtyvät lukitsemisen jälkeen Examista rekisteriin. Jos opiskelija tekee saman toteutuksen tentin uudelleen, siirrtään kaikkien tenttikertojen arvosanat rekisteriin ja paras arvosana jää voimaan.
 • Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköposti, että arviointi on Examissa lukittu. 
 • Jos tentissä ei ole käytössä kysymysten ja vastusten julkaisu: Opiskelija näkee arvioinnin lukitsemisen jälkeen tentin arviointitiedot Examista Suoritukset -sivulta: arvosanan, kokonaispisteet ja tehtäväkohtaiset pisteet (ei kysymyksiä eikä vastauksia) ja opettajan kirjoittaman palautteen. Opiskelija ei näe tenttikysymyksiä eikä vastaustaan.
 • Jos tentissä on käytössä kysymysten ja vastusten julkaisu: opiskelija näkee tentin arvioinnin lukitsemisen jälkeen Examista suoritukset –sivulla tekemänsä tentin arvosanan, kokonaispisteiden, tehtäväkohtaisten pisteiden ja palautteen lisäksi hänellä tentissä olleet kysymykset ja omat vastaukset. Monivalinnoista opiskelija näkee vain valitsemansa vaihtoehdot, ei kaikkia vastausvaihtoehtoja.
 • Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ennen arviointia ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, voi opiskelija varata arvioinnin lukitsemisen jälkeen uuden ajan tenttiin, jos tenttiperiodia on jäljellä. Arviosanan tallentaminen ja automaattisella arvioinnilla annettu tentin arvosana (suoritukset "Arvioidut tenttivastaukset" listassa) eivät avaa uutta suorituskertaa.
 • Jos tentin arviointia tulee tarpeen muuttaa Examissa arvioinnin lukitsemisen jälkeen, voit kirjata muutoksen tiedot "Lisätiedot lukittuun arviointiin" kenttään. Tämä näkyy opiskelijalle Examissa. Tentin arvosanaa ei voi muuttaa Examiin ja avosanan korjaus tulee tallentaa rekisteriin käsin.

Jos kokonaissuorituksena tehdyn tentin arvioinnin siirto rekisteriin ei onnistu:

 • Jos kokonaissuorituksena tehdyn tentin arviointia ei voida siirtää Examista Peppiin, lähetetään tentaattorille sähköposti, jossa kerrotaan suorituksen tiedot ja syy, miksi siirto rekisteriin ei onnistu (esim. opiskelija ei ole ilmoittautunut Pepissä opintojakson toteutukselle, johon suoritus kohdistuu). Näissä tilanteissa tentaattori tarkistaa opiskelijan tiedot Pepistä ja suoritus Examista sekä tallentaa arviointi rekisteriin käsin. Ohje arviointien kirjaamisesta Peppiin löytyy intrasta Pepin opettajan työpöydän ohjeesta ja opintotoimiston henkilökunta sekä Peppi-tiimi peppi@utu.fi auttavat arvioinnin tallennukseen liittyvissä asioissa.

 

Osasuorituksena tehtyjen tenttien arviointi tulee tallentaa rekisteriin käsin, opiskelija näkee tentin arvioinnin Examissa arvioinnin lukitsemisen jälkeen:

 • Osasuorituksena tehtyjen tenttien arvioinnit tulee lukita Examissa, mutta tenttien arvosanat tulee tallentaa käsin rekisteriin. Lukituista suorituksista saa Excel-tiedoston listan alla olevalla "Luo vallituista suoritustiedoista raportti Exel-tiedostona". Exelin saa vain "Lukitut tenttisuoritukset" listasta, ei enää "Arkistoidut tenttisuoritukset" listaan siirretyistä suorituksista. Ohje arviointien kirjaamisesta Peppiin löytyy intrasta Pepin opettajan työpöydän ohjeesta ja opintotoimiston henkilökunta sekä Peppi-tiimi peppi@utu.fi auttavat arvioinnin tallennukseen liittyvissä asioissa.
 • Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköposti, että tentin arviointi on tehty Examissa. Opiskelija näkee arvioinnin lukitsemisen jälkeen tentin arviointitiedot Examista Suoritukset -sivulta: arvosanan, kokonaispisteet ja tehtäväkohtaiset pisteet (ei kysymyksiä eikä vastauksia) ja opettajan kirjoittaman palautteen. Opiskelija ei näe tenttikysymyksiä eikä vastaustaan.
 • Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ennen arviointia ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, voi opiskelija varata arvioinnin lukitsemisen jälkeen uuden ajan tenttiin, jos tenttiperiodia on jäljellä. Arvosanan tallentaminen ("Tallenna muutokset") ja automaattisella arvioinnilla annettu tentin arvosana (suoritukset "Arvioidut tenttivastaukset" listassa) eivät avaa uutta suorituskertaa

 • Jos tentin arviointia tulee tarpeen muuttaa Examissa arvioinnin lukitsemisen jälkeen, voit kirjata muutoksen tiedot "Lisätiedot lukittuun arviointiin" kenttään. Tämä näkyy opiskelijalle Examissa. Tentin arvosanaa ei voi muuttaa Examiin ja avosanan korjaus tulee tallentaa rekisteriin käsin.

 
Ei arviointia toiminto:

Jos valitset esim. osasuorituksessa tentin arvosanaksi "Ei arviontia", opiskelija ei saa sähköpostia tentin tämän arvioinnin lukitsemisen jälkeen, eikä hän näe tentissä mahdollisesti antamiasi pisteitä.

eri arviointi valinta arviointivalikosta.

Opiskelija näkee Examissa "Suoritukset" sivulla tiedon, että ”Suoritusta ei ole loppuarvioitu Examissa”, tentin palaute -kenttään mahdollisesti kirjoitetun tekstin sekä tiedon Arvosanana ”ei arviointia”.

 

Arkistoi tarvittaessa

Voit siirtää tentin vastaukset tentin arkistoon Suoritukset-välilehdellä, kun opintojakson suoritusten käsittely on valmis. Valitse Lukitut tenttisuoritukset välilehdellä haluamasi suoritukset ja klikkaa vihreätä painiketta Arkistoi valitut suoritustiedot. Vastaukset siirtyvät Arkistoidut tenttivastaukset listaan. HUOM! Arkistoidut tenttisuoritukset -listasta ei enää vietyä suoritksia Exel tiedostoon. Tämän saa tehtyä vain "Lukitut tenttisuoritukset" listassa oleviin suorituksiin.

Kaikki lukitut tenttisuoritukset löytyvät EXAMista arviointipäivämäärästä kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen vastaukset ja arvioinnit poistetaan järjestelmästä. 

HUOM! Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

Kysymyskohtaisessa arvioinnissa voit arvioida esseevastauksia tenttinäkymän sijasta kysymyksittäin. Tentaattorilla ja Arvioijalla on erilaisia oikeuksia yksittäisiin vastausten arviointiin roolin mukaan.

Kysymyskohtaisen arvionnin saat näkyviin "Suoritukset kysymyksittäin" sivulle. Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat essee-kysymykset (myös jossain tentin elinkaaren vaiheessa poistetut).  Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu. Esim.  3/4 arvioitu. kertoo, että  on 4 vastausta, joista 3 on arvioitu. Vihreä väri hyväksymispainike.kysymyksen edessä myös kertoo, että kaikki kysymykset on jo arvioitu.

Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa "Arvioi valitut" painiketta.

Kysymyksen arvioinnin tila voi olla Arvioitu, Arvioimatta, Lukittu.

valitse arvioitavat kysymykset näkymä.

 

Kysymyskohtaisessa arviointinäkymässä näet valitsemiesi kysymysten vastaukset, jotka  on jaettu välilehdille: Arvioimattomat vastaukset, Arvioidut vastaukset ja Lukitut vastaukset (joka tarkoittaa että vastaus on tentissä joka on lukittu).

 • Arvioimattomat -tilassa oleviin kysymyksiin Tentaattori ja Arvioija pääsevät tekemään arvioinnin .
 • Arvioidut –tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan Tentaattori sekä Arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa. Kun tenttiin on merkitty arvosana (tila on Arvioitu), kysymyksen arviointia voi muuttaa vain Tentaattori.
 • Lukitut –välilehdelle olevien kysymysten arvioitia ei pääse muokkaamaan, koska kyseinen vastaus on tentissä, joka arviointi on Lukittu.

Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttämisen) jälkeen voit siirtää kysymyksen Arvioidut –tilaan ja tieto päivittyy myös Kysymysvirran kokonaistilanteeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys Kysymysvirrassa Valmiit -tilaan.

Huom! Jos peruskysymys on muuttunut sen jälkeen kun opiskelija on sen suorittanut, tulee siitä huomioruutu vastauksen yhteydessä (eli kysymys ei ole aivan sama kuin sivun yläreunan kysymys).

kuva kysymysvirrasta kysymyskohtaisessa arvioinnissa.

Oikeassa reunassa Kysymysvirta -listassa näkyvät kysymykset, jotka ovat sillä hetkellä valittu arvioinnin kohteeksi sekä niiden tilat arvioinnin, esim. 5/7 on 5 tehtävää arvioimatta. Listasta voit valita kysymykset arviointinäkymään.

Tentaattorina pääset antamaa arvosanan ja lukitsemaan tentin arvioinnin vain tenttikohtaisessa näkymässä (ks. yleisen tentin arviointi):

- Merkitse tentin avosana ja tallenna muutokset. Tämän jälkeen voit vielä muuttaa tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosan, mutta ei lukittu, siirtyy ”Arvioidut tenttivastaukset listaan.

- Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valitsemalla "Tallenna ja lukitse". EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella.

 • Lukitsemisen jälkeen opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe enää tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.
 • Suorituksen siirto rekisteriin: Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Osasuoritusten arvioinnit tulee tallentaa käsin rekisteriin. Lukituista suorituksista saa Exel-tiedoston listan "Luo vallituista suoritustiedoista raportti Exel-tiedostona". Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

Automaattinen arviointi on käytettävissä yleisessä ja henkilökohtaisessa tenteissä, joissa kaikki kysymykset ovat monivalintoja, väittämiä tai aukkotehtäviä. (ks. tarkemmin eri kysymystyyppien ohjeista)

Automaattinen arviointi on mahdollista ottaa käyttöön Julkaisu -sivulla. Katso ohje automaattisesti arvioitavan tentin julkaisuasetuksista.

HUOM! Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

Automaattisesti arvioidussa tentissä opiskelijoiden tenttisuoritukset näkyvät työpöydälläsi "Odottaa loppuarviointia" tilassa:

ja Suoritukset -näkymässä ”Arvioidut tenttivastaukset” –listassa:

Automaattisesti arvioidun tentin vastaukset "Odottaa loppuarviointia" tilassa.

 

 • Tieto arvioinnista lähtee automaattisesti opiskelijoille sähköpostiin, mikäli olet valinnut sen automaattisesti arvioitavan tentin julkiasuasetuksissa ja opiskelija näkee alustavan arvioinnin työpöydältä. Tieto automaattisesti arvioidusta tentistä on huomautuksella "Suoritus on automaattisesti arvioitu".
 • Voit muuttaa automaattisesti arvioitujen tenttien arviointia ja palautetta. Opiskelijoille voi antaa palautetta tentistä vain tenttisuoritus kerrallaan, ei esim. kaikille tentin tehneille opiskelijoille yhteisesti.
 • Valitse automaattisesti arvioitavissa tenteissä ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa”, jotta suoritukset lukittuvat ja siirtyvät ”Lukitut tenttisuoritukset” –listaan ja jos tentti on kokonaissuoritus suoritus siiryy reksiteriin. Tällöin lähtee vielä toinen viesti opiskelijalle kuten manuaalisestikin arvioitavissa tenteissä. Opiskelija näkee arvioinnista tentin arvioinnin, tentin kokonaispisteet, opettajan kirjoittaman palautteen.
 • Opiskelijan vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta- painiketta:

Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ennen arviointia ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, vapautuu uusi suorituskerta vasta kun suoritus on lukittu eli klikattu "Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa" -painiketta.

Suorituksen siirto rekisteriin: Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Osasuoritusten arvioinnit tulee tallentaa käsin rekisteriin. Lukituista suorituksista saa Exel-tiedoston listan alla olevalla "Luo vallituista suoritustiedoista raportti Exel-tiedostona". Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

Voit pika-arvioida suuren määrän suorituksia yhdestä näkymästä. Pika-arviointi oikeus on vain tentaattorilla (tentin vastuuopettajalla).

Pika-arviointi koskee lopullisen arvosanan antamista ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listan suorituksille, ei kysymyskohtaisia pisteitä. Pika-arviointia ei ole rajattu vain automaattisesti arvioituja kysymyksiä sisältäviin tentteihin, vaan opettajalle jää vastuu kunkin tenttivastauksen lukemisesta.

Soveltuu esim.

 • yksittäin arvioiduille tenteille, jos lopullinen suoritusarvosana halutaan antaa yhdestä näkymästä
 • monivalintatenteille, joissa ei ole käytössä automaattista arviointia
 • EXAMin ulkopuolella arvioiduille suorituksille

HUOM! Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

 1. Siirry pika-arviointiin tentin arvioitavana olevat suoritukset listasta:

pika-arviointi painike, valitse tämä.

Kokonaispisteissä näet kaikki sillä hetkellä arvioitujen kysymysten pisteet.  Huom! Ole tarkkana jos tentissäsi on essee –kysymyksiä. Esseen arviointi täytyy antaa tentissä, jonka jälkeen se näkyy pika-arviointinäkymässä.

Kokonaispisteissä näkyy kaikki sillä hetkellä arvioitujen kysymysten pisteet.

2. Valitse arvosana ja kirjoita palaute ”Muokkaa”  valinnalla

valitse arvosana valikosta.

3. Arvosanan antamisen jälkeen suoritus siirtyy ”Arvioidut tenttivastaukset listaan”. Pääset tässä tarvittaessa vielä muokkaamaan arviointia klikkaamalla opiskelijan nimeä.

arviointien lukitseminen Arvioidut suoritukset listasta näkymä.

4. Lopuksi lukitse listasta arvioidut suoritukset ja tiedota opiskelijaa. 

 • Opiskelija saa viestin arvioinnin valmistumisesta ja pääsee halutessaan varamaan uusinnan.Opiskelija näkee arvioinnista tentin arvioinnin, tentin kokonaispisteet, opettajan kirjoittaman palautteen.
 • Suorituksen siirto rekisteriin: Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Osasuoritusten arvioinnit tulee tallentaa käsin rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi. Lukituista suorituksista saa Exel-tiedoston listan alla olevalla "Luo valituista suoritustiedoista raportti Excel-tiedostona"

.

Pika-arviointi CSV-tiedostosta:

 1. Avaa Pika-arviointi
 2. Klikkaa henkilölistan jälkeen Luo CSV-tiedostopohja arvosanojen tuontia varten -linkkiä. Tiedostossa on apukenttinä opiskelijan tiedot, mutta vain arvosana ja palaute tuodaan.

arvosanojen csv-luonnin toiminnot

3. Avaa tiedosto Excelissä ja valitse ensimmäinen sarake. Tiedot on eroteltu pilkulla.

4. Järjestä teidot sarakkeisiin valitsemalla Excelissä Data > Text to Columns

5. Valitse ikkunassa Delimited ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.

Original Data type-ikkuna valitse file -tyyppi.

6. Määritä tietojen erottelumerkiksi pilkku (comma) ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.

7. Vahvista Finish.

8. Lisää arvosanat grade-sarakkeeseen ja arvio feedback-sarakkeeseen.

9. Tallenna tiedosto csv-tiedostomuotoon > Jatka

Arviointeja ei tarvtse tehdä yhdellä kertaa. Tallenna tiedosto ja voit jatkaa myöhemmin.

 

CSV-tiedoston tuonti EXAMiin:

 1.  Avaa Pika-arviointi
 2. Klikkaa henkilölistan jälkeen Tuo arvosanat CSV-tiedostosta -linkkiä.
 3. Hae tietokoneesta csv-tiedosto, johon on täytetty arvosana ja/tai arviointi.
 4. Tallenna arvioinnit.

Monen opettajana tentissä tentaattori (tentin vastuuopettaja) voi lisätä tenttiin muita opettajia:

 • tentaattorilla samat oikeudet kun tentin luoneella vastuuopettajalla (muokkaus, arviointi)
 • arvioijalla oikeus arvioida kysymyksiä, mutta ei antaa tentin kokonaisarvosanaa

Tentaattorit (lihavoituna) ja arvioijat näet työpöydältä Tentaattorit -sarakkeesta.

Tentaattorit (lihavoituna) ja arvioijat näet työpöydältä Tentaattorit -sarakkeesta.

Arvioijaksi lisäämäsi opettaja näkee tentin, kun olet avannut sen opiskelijoille varattavaksi (=julkaissut tentin). Tentti näkyy Aktiiviset tentit -listassa, josta arvioija näkee varaustilanteen sekä arvioimattomat tentit.

Näet arvioijien arvioinnin tilanteen (valmis/kesken) omalta työpöydältäsi ”Arvioinnin tilanne” kohdasta: Arvioijan nimi vihreällä, arviointi tallennettu valmiiksi; nimi punaisella, arviointi kesken.

arvioijien arvioinnin tilamnne (valmis/kesken) näkyy työpöydältä ”Arvioinnin tilanne” kohdasta.

Voit tallentaa tehtäväkohtaista arviointia ja palautetta suorituksiin. Jos tallennat suorituksen arvosanan ennen kuin  arvioijat ovat tallentaneet oman arviointinsa, he eivät pääse enää tekemään arviointia (arviointi lukitaan). Järjestelmä ilmoittaa sinulle tästä kun tallennat arvosanan:

arvosanan vahvistamisen ilmoitus tentaattorille

4.2 Tarkemmin eri kysymystyyppien arvioinnista

Avaa arvioitavat tenttisuoritukset Arvioimatta – tai odottaa loppuarviointia sarakkeen numerosta:

 • Avaa opiskelijan vastaus opiskelijan nimestä
 • Vastauksen alussa on tentin perustiedot mm. suoritusaika, tentin kesto sekä opiskelijan mahdolliset aiemmat arvioidut suoritukset (päivämäärä) kyseiseen tenttiin
 • Opiskelijan vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta- painiketta
 1. Arvioi opiskelijan esseevastaukset valitsemalla kohdan Pisteet tai Arviointi (hyv/hyl) alasvetovalikosta oikea vaihtoehto. Voit käyttää myös desimaaleja kirjoittamalla pistemäärän kenttään (on selainkohtaista hyväksyykö se pisteen vai pilkun desimaaliin)
 • Vastauksen saa piilotettua klikkaamalla nuolta kysymyksen yhteydessä
 1. Voit antaa vastauksesta palautetta Palaute opiskelijalle -ikkunassa
 • Palaute näkyy kaikille tentin arvioijille ja opiskelijalle
 1. Valitse tentin arvosana valikosta. Tarkista että suoritustyyppi, kieli ja opintopisteet ovat oikein. Tallenna arviointi keskeneräisenä, jolloin voit vielä jatkaa tentin arviointia ja muuttaa sitä. Keskeneräisinä tallennetut arvioinnit löydät ”Arvioidut tenttisuoritukset” listasta
 2. Kun koko tentin arviointi on valmis, lukitse arvostelu painamalla Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta: Lukitsemisen jälkeen opiskelijalle lähtee sähköposti arvioinnista
 • Voit lukita myös useita keskeneräisinä tallentamiasi arviointeja yhtä aikaa ”Arvioidut tenttivastaukset” listasta. Valitse tentit ruksilla ja edelleen Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa –painike:

vastauksen valinta työpöydältä.

 

Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

1. Avaa arvioitavat tenttisuoritukset Arvioimatta – tai odottaa loppuarviointia sarakkeen numerosta:

 • Avaa opiskelijan vastaus opiskelijan nimestä
 • Vastauksen alussa on tentin perustiedot mm. suoritusaika, tentin kesto sekä opiskelijan mahdolliset aiemmat arvioidut suoritukset (päivämäärä) kyseiseen tenttiin
 • Opiskelijan vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta- painiketta

2. Näet vastaukset aukkotehtäviin kysymystekstin alla. Oikea vastaus on vihreällä pohjalla ja väärät vastukset punaisella pohjalla. Tehtävän pisteet ovat vastauksen alla.

 • Vastauksen saa piilotettua klikkaamalla nuolta kysymyksen yhteydessä

aukkotehtävän arviointinäkymä.

Jos haluat muuttaa Examin aukkotehtävästä antamia pisteitä, pääset laittamaan uuden pistemäärän tehtävän alla olevaan kohtaan:

automattisesti arvioitavien pisteiden muuttaminen -kenttä.

Korjaamasi pisteet tulevat näkyviin tehtävän pistemäärään kohdalle sekä tentin kokonaispisteisiin. Voit käyttää tehtävän pistemäärän korjaamisessa myös desimaaleja (on selainkohtaista hyväksyykö se pisteen vai pilkun desmiaaliin).

automaattisesti arvioitavien tehtävien pisteiden muutosnäkymä.

Jos tentissä on automaattinen arviointi, pisteiden muuttaminen ei vaikuta tentin alustavaan arvosanaan, vaan arvosana pitää muuttaa käsin.

           3. Voit antaa vastauksesta palautetta Palaute opiskelijalle -ikkunassa

 • Palaute näkyy kaikille tentin arvioijille ja opiskelijalle

4. Jos et käytä automaattisesti arvioitavaa tenttiä (ks. tarkemmin välilehti Automaattisesti arvioitava tentti), valitse tentin arvosana valikosta. Tarkista että suoritustyyppi, kieli ja opintopisteet ovat oikein. Tallenna arviointi keskeneräisenä, jolloin voit vielä jatkaa tentin arviointia ja muuttaa sitä. Keskeneräisinä tallennetut arvioinnit löydät ”Arvioidut tenttisuoritukset” listasta

5. Kun arviointi on valmis, lukitse arvostelu painamalla Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta. Lukitsemisen jälkeen opiskelijalle lähtee sähköposti arvioinnista

 • Voit lukita myös useita keskeneräisinä tallentamiasi arviointeja yhtä aikaa ”Arvioidut tenttivastaukset” listasta. Valitse tentit ruksilla ja edelleen Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa –painike:

lukitse vasstausten arvioinnit listasta

 

Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä

1. Avaa arvioitavat tenttisuoritukset Arvioimatta – tai Odottaa loppuarviointia -sarakkeen numerosta:

 • Avaa opiskelijan vastaus opiskelijan nimestä
 • Vastauksen alussa on tentin perustiedot mm. suoritusaika, tentin kesto sekä opiskelijan mahdolliset aiemmat arvioidut suoritukset (päivämäärä) kyseiseen tenttiin
 • Opiskelijan vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta- painiketta

2. Näet kysymyksen (oikea vastaus merkitty vihreällä väkäsellä), opiskelijan vastaukset ja oikealla opiskelijan vastauksestaan saaman pistemäärän

 • opiskelijan oikea vastaus on merkitty vihrein raamein ja opiskelijan väärä vastaus on merkitty punaisin raamein
 • Vastauksen saa piilotettua klikkaamalla nuolta kysymyksen yhteydessä

Esimerkki 1. Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut pistemääräksi 1/1.

 Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut pistemääräksi 1/1.

Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut pistemääräksi 0/5.

Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut pistemääräksi 0/5.

Jos haluat muuttaa Examin monivalintatehtävästä antamia pisteitä.Voit käyttää tehtävän pistemäärän korjaamisessa myös desimaaleja (on selainkohtaista hyväksyykö se pisteen vai pilkun desmiaaliin). Pääset laittamaan uuden pistemäärän tehtävän alla olevaan kohtaan:

automaattisesti arvioitavien pisteiden muuttaminen -kenttä.

Korjaamasi pisteet tulevat näkyviin tehtävän pistemäärään kohdalle sekä tentin kokonaispisteisiin.

automaattisesti arvioitavien pisteiden muutos näkymä.

Jos tentissä on automaattinen arviointi, pisteiden muuttaminen ei vaikuta tentin alustavaan arvosanaan, vaan arvosana pitää muuttaa käsin.

3. Voit antaa vastauksesta palautetta Palaute opiskelijalle -ikkunassa

 • Palaute näkyy kaikille tentin arvioijille ja opiskelijalle

4. Jos et käytä automaattisesti arvioitavaa tenttiä (ks. tarkemmin välilehti Automaattisesti arvioitava tentti), valitse tentin arvosana valikosta. Tarkista että suoritustyyppi, kieli ja opintopisteet ovat oikein.

 • Tallenna arviointi keskeneräisenä, jolloin voit vielä jatkaa tentin arviointia ja muuttaa sitä. Keskeneräisinä tallennetut arvioinnit löydät ”Arvioidut tenttisuoritukset” listasta

5. Kun arviointi on valmis, lukitse arvostelu painamalla Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa -painiketta. Lukitsemisen jälkeen opiskelijalle lähtee sähköposti arvioinnista

 • Voit lukita myös useita keskeneräisinä tallentamiasi arviointeja yhtä aikaa ”Arvioidut tenttivastaukset” listasta. Valitse tentit ruksilla ja edelleen Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa –painike:

vastausten lukitseminen listasta

Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä:

 1. Avaa arvioitavat tenttisuoritukset Arvioimatta – tai odottaa loppuarviointia -sarakkeen numerosta:
 •  Avaa opiskelijan vastaus opiskelijan nimestä
 • Vastauksen alussa on tentin perustiedot mm. suoritusaika, tentin kesto sekä opiskelijan mahdolliset aiemmat arvioidut suoritukset (päivämäärä) kyseiseen tenttiin
 • Opiskelijan vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta- painiketta
 1. Näet kysymyksen (oikeat valinnat merkitty vihreällä väkäsellä), opiskelijan vastaukset ja oikealla opiskelijan vastauksestaan saaman pistemäärän
 • Opiskelijan oikeat vastaukset ovat vihreän raamin sisällä ja väärät vastaukset punaisten raamien sisällä. Kunkin vastausvaihtoehdon jälkeen on opiskelijan ko. vastausvaihtoehdosta saama pistemäärä.
 • Mikäli olet määritellyt vastausvaihtoehdolle miinuspisteet, näkyy se pisteissä punaisella merkittynä
 • Jos opiskelijan vastauksen yhteispistemäärä on miinus-merkkinen, antaa Exam pistemääräksi 0 eli kysymyksen pistemäärä ei voi mennä miinukselle.
 • Vastauksen saa piilotetttua klikkaamalla nuolta kysymyksen yhteydessä

Esimerkki 1. Tehtävässä kolme oikeaa vaihtoehtoa, yksi väärä valinta ”nollaa” yhden oikean valinnan. Opiskelija on valinnut raamein merkityt kolme vaihtoehtoa, kaksi oikein (molemmista 1 piste) ja yhden väärän vaihtoehdon (-1 pistettä). Opiskelijan pistemäärä tästä vastauksesta on siis 1/3:

Kuvassa opiskelijan pistemäärä vastauksesta on siis 1/3.

Esimerkki 2.  Kaksi oikeaa vaihtoehtoa, yksi väärä valinta nollaa oikeat valinnat. Opiskelija on valinnut raamein merkityt vaihtoehdot, yhden oikean (1 piste) ja yhden väärän (-2 pistettä). Koska yksi väärä nollaa oikeat saa opiskelija 0/2 pistettä, koska vastauksen pistemäärä ei voi mennä miinukselle.

Kuvassa opiskelijan pistemäärä vastauksesta on siis 0/2.

Esimerkki 3. Kaksi oikeaa vaihtoehtoa, yksi väärä valinta ”nollaa” yhden oikean valinnan. Opiskelija on valinnut 1 oikean vastauksen (vihrein raamein merkityn), josta saa 1 pisteen. Sen lisäksi hän on valinnut 2 väärää vastausta (punaisin raamein merkityt), joista kummastakin menee 1 miinus-piste. Opiskelijan pistemäärä vastauksesta on 0/2, koska vastauksen pistemäärä ei voi mennä miinukselle.

Jos haluat muuttaa Examin monivalintatehtävästä antamia pisteitä. Voit käyttää tehtävän pistemäärän korjaamisessa myös desimaaleja (on selainkohtaista hyväksyykö se pisteen vai pilkun desmiaaliin). Pääset laittamaan uuden pistemäärän tehtävän alla olevaan kohtaan:

pistemäärän muutoksne kirjaaminen -kenttä.

Korjaamasi pisteet tulevat näkyviin tehtävän pistemäärään kohdalle sekä tentin kokonaispisteisiin.

pistemäärän muutoksen näkyminen.

Jos tentissä on automaattinen arviointi, pisteiden muuttaminen ei vaikuta tentin alustavaan arvosanaan, vaan arvosana pitää muuttaa käsin.

Pisteiden muuttaminen ei vaikuta tentin alustavaan arvosanaan, vaan arvosana pitää muuttaa käsin.

3. Voit antaa vastauksesta palautetta Palaute opiskelijalle -ikkunassa

 • Palaute näkyy kaikille tentin arvioijille ja opiskelijalle

4. Jos et käytä automaattisesti arvioitavaa tenttiä (ks. tarkemmin välilehti Automaattisesti arvioitava tentti), valitse tentin arvosana valikosta. Tarkista että suoritustyyppi, kieli ja opintopisteet ovat oikein. Tallenna arviointi keskeneräisenä, jolloin voit vielä jatkaa tentin arviointia ja muuttaa sitä. Keskeneräisinä tallennetut arvioinnit löydät ”Arvioidut tenttisuoritukset” listasta

5. Kun arviointi on valmis, lukitse arvostelu painamalla Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa -painiketta.Lukitsemisen jälkeen opiskelijalle lähtee sähköposti arvioinnista

 • Voit lukita myös useita keskeneräisinä tallentamiasi arviointeja yhtä aikaa Arvioidut tenttivastaukset -listasta. Valitse tentit ruksilla ja edelleen Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa –painike:

Vastausten lukitseminen listasta

 

Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

Exam arvioi väittämät automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä

1. Avaa arvioitavat tenttisuoritukset Arvioimatta – tai Odottaa loppuarviointia -sarakkeen numerosta:

 • Avaa opiskelijan vastaus opiskelijan nimestä
 • Vastauksen alussa on tentin perustiedot mm. suoritusaika, tentin kesto sekä opiskelijan mahdolliset aiemmat arvioidut suoritukset (päivämäärä) kyseiseen tenttiin
 • Opiskelijan vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille klikkaamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta- painiketta

2. Näet kysymyksen (oikea vastaus merkitty vihreällä väkäsellä), opiskelijan vastaukset ja oikealla opiskelijan vastauksestaan saaman pistemäärän

 • opiskelijan oikea vastaus on merkitty vihrein raamein ja opiskelijan väärä vastaus on merkitty punaisin raamein
 • Vastauksen saa piilotettua klikkaamalla nuolta kysymyksen yhteydessä

 

Esimerkki 1. Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut pistemääräksi 1/1.

kuvankaappaus, kun opiskelija on valinnut oikein ja saa 1/1 pistettä.

 

Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut pistemääräksi -1/1.

kuvankaappaus väittämän arviointi kun opiskelija on vastannut väärin.

Esimerkki 3. Opiskelija on vastannut En osaa sanoa -valinnan ja saanut pistemääräksi 0/1.

kuvankaappaus, kun opiskelija on valinnut "En osaa sanoa" ja saanut 0 pistettä.

Jos haluat muuttaa Examin monivalintatehtävästä antamia pisteitä. Voit käyttää tehtävän pistemäärän korjaamisessa myös desimaaleja (on selainkohtaista hyväksyykö se pisteen vai pilkun desmiaaliin). Pääset laittamaan uuden pistemäärän tehtävän alla olevaan kohtaan:

kuvankaappaus pisteiden korjaamisesta automaattisessa arvioinnissa.

Korjaamasi pisteet tulevat näkyviin tehtävän pistemäärään kohdalle sekä tentin kokonaispisteisiin.

kuvankaappaus korjautu pisteet

Jos tentissä on automaattinen arviointi, pisteiden muuttaminen ei vaikuta tentin alustavaan arvosanaan, vaan arvosana pitää muuttaa käsin.

3. Voit antaa vastauksesta palautetta Palaute opiskelijalle -ikkunassa

 • Palaute näkyy kaikille tentin arvioijille ja opiskelijalle

4. Jos et käytä automaattisesti arvioitavaa tenttiä (ks. tarkemmin välilehti Automaattisesti arvioitava tentti), valitse tentin arvosana valikosta. Tarkista että suoritustyyppi, kieli ja opintopisteet ovat oikein. Tallenna arviointi keskeneräisenä, jolloin voit vielä jatkaa tentin arviointia ja muuttaa sitä. Keskeneräisinä tallennetut arvioinnit löydät ”Arvioidut tenttisuoritukset” listasta

5. Kun arviointi on valmis, lukitse arvostelu painamalla Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa -painiketta.Lukitsemisen jälkeen opiskelijalle lähtee sähköposti arvioinnista

 • Voit lukita myös useita keskeneräisinä tallentamiasi arviointeja yhtä aikaa Arvioidut tenttivastaukset -listasta. Valitse tentit ruksilla ja edelleen Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa –painike:

Vastausten lukitseminen listasta

Jos tentti on kokonaissuoritus, arvioinnin lukitsemisen jälkeen arvosana siirtyy Examista rekisteriin. Ks. tarkemmin 4.1.1. Yleisen tentin arviointi.

4.3 Henkilökohtaisen tentin arviointi

Saat sähköpostia, kun opiskelija on käynyt tekemässä henkilökohtaisen tentin.

sähköpostiviesti henkilökohtaisen tentin telemisestä tentaattorille.

Mene osoitteeseen https://exam.utu.fi. Kirjaudu sähköiseen tenttipalveluun utu-tunnuksellasi.

HUOM! Käytä Firefox- tai Chrome –selainta

Vastauksen arviointi

Kun kaikki opiskelijat ovat tehneet tentin, siirtyy tentti ”Arvioitavat tentit” välilehdelle. Arvioimatta sarakkeessa näkyy arvioimattomien tenttien määrä (1) ja tästä pääset lukemaan tenttivastauksen.

Arvioimatta sarakkeessa näkyy arvioimattomien tenttien määrä (1) ja tästä pääset lukemaan tenttivastaukset.