Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tiedonhaun opas

Muista lähdeviittaukset

  1. Käytä lainausmerkkejä ja viittaa lähteeseen aina, kun otat tekstiä muuttamattomana jostain lähteestä.
  2. Viittaa alkuperäiseen lähteeseen ja käytä tarvittaessa lainausmerkkejä, jos teet vain vähäisiä muutoksia tekstiin (esim. sanajärjestyksen vaihtaminen, synonyymien käyttäminen).
  3. Käytä lähdemateriaalia tukemaan omaa päättelyäsi ja niitä näkökohtia, joita haluat painottaa. Älä kopioi toisen tyyliä.
  4. Jos viittaat toisen esittämään ideaan, merkitse alkuperäisen idean esittäjä. Lähdeviittausta ei tarvitse merkitä yleisesti tiedossa olevista seikoista, esim. maa kiertää aurinkoa.
  5. Merkitse lähdeviittaus myös, jos kopioit toisen esittämän metaforan. 
  6. Muista viitata alkuperäiseen lähteeseen myös kaavioita lainatessasi.

(Turun yliopiston oppimisen eettiset ohjeet.)

Ethän plagioi

  • "Luvatonta lainaamista (plagiarism) on jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi" (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9).
  • Plagiointi opintosuorituksessa: "1) toisen tekemän työn tahallinen tai tahaton esittäminen omanaan opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla 2) saman työn esittäminen arvioitavaksi useamman kuin yhden opintosuorituksen osana" (Silpiö 2012, s. 92).

Muista aina merkitä lähdeviittaukset. Lähteiden merkitsemistavat vaihtelevat oppiaineittain ja laitoksittain. Selvitä viittauskäytännöt omasta oppiaineestasi.

Linkkejä

Kirjallisuutta

Käytetyt lähteet

Silpiö, K. 2012. Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujen opintosuorituksissa: kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö, ammattikasvatus. (http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22244)

Surakka, V. 2003. Plagiointi opintosuorituksissa: plagiointityöryhmän alustava raportti. Tampereen yliopisto.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta.