Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Opinnäytteen tekijänoikeus

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12.2 §julkisuuslaki 1 §).

Lisäksi julkisuuslaki määrittelee millaisia tietoja sisältävät viranomaisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salaisia ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuuksista ja sellaiset, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa (24 §). Opinnäytetöissä salassa pidettävät tiedot tulee jättää tausta-aineistoon.

Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen. Palauttaessasi opinnäytteesi tarkastettavaksi, sinun tulee valita, missä laajuudessa opinnäytteesi tulee saataville verkkoon.

Mikäli valitset avoimen julkaisutavan, hyväksytty työsi julkaistaan kokotekstinä UTUPub-julkaisuarkistossa, jossa se on avoimesti kaikkien saatavilla. Opinnäytteesi saa pysyvän urn-osoitteen, jota on helppo jakaa, ja siihen on helppo viitata (esim. ansioluettelossa).

Mikäli valitset rajatun julkaisutavan, työsi  metatiedot (mm. tekijä, nimeke, hyväksymispäivämäärä, oppiaine- ja yksikkö-/tiedekuntatiedot) ja tiivistelmäteksti tallennetaan avoimesti näkyviin UTUPub-julkaisuarkistoon. Kokoteksti on kuitenkin luettavissa ainoastaan Turun yliopiston kirjaston yksiköissä sijaitsevilla UTUPub-työasemilta.

Huom. Mikäli kyseessä on esim. artikkelityö: varmista, että artikkelin julkaiseva lehti sallii opinnäytteen/artikkelin julkaisemisen UTUPub-julkaisuarkistossa opinnäytteenä/osana opinnäytettä. Tällaisissa tapauksissa kannattaa keskustella asiasta vielä työn ohjaajan kanssa.

Turun yliopiston kirjaston julkaisuarkisto UTUPubin tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/utupub-tietosuojailmoitus.


Lisää tietoa:

Opinnäytetyöt ja tietosuoja
Tietosuojavaltuutetun toimisto 27.7.2010

Tekijanoikeus.fi
Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut tekijänoikeudesta

Sitaatit opinnäytteessä

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (22 §). Hyvällä tavalla tarkoitetaan, että siteerausta käytetään tarkoituksenmukaisesti, oman luomistyön apuna ja esimerkiksi jonkin asian havainnollistamiseen.

Sitaattien sallittu laajuus ja käyttötapa määräytyvät tapauskohtaisesti teoslajista riippuen. Sitaatteja ei saa hyödyntää uuden teoksen osatekijöinä eikä myöskään asiayhteydestä irrallaan.

Tekijänoikeuslain 11 §:n 2 momentin mukaan siteerattaessa on tekijän nimi ja lähde mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Opinnäytetöissä sitaattien ja lähteiden merkitsemistapaa säätelee lisäksi mahdolliset oppiainekohtaiset ohjeistukset.

Sitaattioikeutta ei ole rajoitettu tiettyihin teoslajeihin tai tekniikoihin.

Taideteoksen tai valokuvan käyttäminen sitaattina opinnäytetyössä

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan 2002:16 todennut, että kokonaisen kuvan ottamiseen sitaattina sitaattioikeutta koskevan säännöksen (22 §) perusteella voidaan suhtautua pidättyvästi.

Sen sijaan julkistetusta julkisella paikalla sijaitsevasta taideteoksesta saa itse ottaa valokuvan tieteellisen tai arvostelevan tekstin yhteyteen (25 §), kun kuva liittyy oleellisesti tekstiin ja sitä käytetään havainnollistamaan tai selventämään tekstiä.

Muiden ottamia valokuvia ei opinnäytteessä saa hyödyntää ilman lupaa (1 §49a §).

Lisää tietoa ja hyödyllisiä linkkejä

Laskutehtävän sitaatti (Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2012:1)

Kuvasitaatti (Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2002:16)

Kuvat opinnäytteessä

Tekijänoikeudenalaisen aineiston käyttö opinnäytetyössä on luvanvaraista. Tällaista aineistoa ovat mm. erilaiset valokuvat, piirrokset ja kartat (Tekijänoikeuslaki 1 §49a §)

Toisin sanoen, valokuvia tai muita teoskynnyksen ylittäviä kuvia tai selittäviä piirroksia käyttäessä on pyydettävä lupa kuvaajalta, kuvan tekijältä tai julkaisijalta ja kuvan ohessa on mainittava, että kuva on mukana tekijän tms. luvalla. Mikäli teoksen tekijän kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta, ovat tekijänoikeudet vanhentuneet ja kuvaa voi käyttää ilman erillistä lupaa.

Teoskynnyksen alittavaa kaaviota tai taulukkoa voi käyttää, kun alkuperäinen tekijä ja lähde mainitaan.

Sen sijaan julkistetusta julkisella paikalla sijaitsevasta taideteoksesta saa itse ottaa valokuvan tieteellisen tai arvostelevan tekstin yhteyteen (25 §), kun kuva liittyy oleellisesti tekstiin ja sitä käytetään havainnollistamaan tai selventämään tekstiä.

Lisää kuvien tekijän- ja käyttöoikeuksista löydät ImagOA-oppaasta.

 

Luvat

Aloita lupien hankkiminen hyvissä ajoin, mielellään jo siinä vaiheessa kun löydät kuvan jota haluat käyttää opinnäytteessäsi. Mikäli et saa vastausta lupapyyntöön tai vastaus on kieltävä, jätä kuva pois työstäsi.

Luvan pyytämisen voi aloittaa yleensä ottamalla yhteyttä kustantajaan.

Useimmat kustantajat tarjoavat palvelun, jonka avulla luvan voi pyytää ja sen saa välittömästi, esimerkkinä RightsLink. Mikäli tällainen palvelu on tarjolla, käytä ensisijaisesti sitä. WWW-sivuilla olevista kuvista, joita ei ole erikseen merkitty tekijänoikeustiedoilla, voit ottaa yhteyttä sivuston webmasteriin.

 

Teoskynnyksen ylittyminen

Tekijänoikeus ei suojaa tietoa tai ideoita vaan ilmaisumuotoa. Yleensä teoskynnyksen ylittymisen vaatimuksena on ilmaisun itsenäisyys, omaperäisyys ja luovuus. Vaikka nämä kriteerit eivät ylittyisi, voi teosta suojata tekijänoikeuden lähioikeudet, näin esimerkiksi valokuvissa.

Yleensä tekniset piirrokset, taulukot ja kaaviot eivät ylitä teostasoa, mutta hyvään tieteelliseen käytäntöön usein kuuluu luvan kysyminen myös näissä tapauksissa. Alkuperäinen tekijä ja lähde on mainittava myös teoskynnyksen alittavia kuvia käytettäessä.

Lisätietoa teoskynnyksen ylittymisestä löytyy Tekijanoikeusneuvoston lausunnosta 2012:1.

 

Karttakuvien käyttämiseen tulee olla lupa

Esimerkiksi Maanmittauslaitos ilmoittaa www-sivuillaan karttojensa käyttöehdot. Jos kartta-aineiston käyttöehdoissa mainitaan, että kartat ovat vapaasti käytettävissä, on lähde silti mainittava.

Jos piirrät itse vastaavan kuvan/kuvion, tarvitset silloinkin luvan jos alkuperäinen kuva/kuvio ylittää teoskynnyksen. Kuvan piirtäminen alkuperäistä mallia noudattaen on kappaleen valmistamista, johon on pyydettävä lupa. Jos sen sijaan piirrät kokonaan uuden kuvan, jota ei voi yhdistää alkuperäiseen, lupaa ei tarvita.