Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUKandi

Ohjeistukset eri tiedekunnissa

Humanistinen tiedekunta

Pääaineen/tutkinto-ohjelman aineopintoihin sisältyy proseminaari (kandidaattiseminaari) ja kandidaatintutkielma. Proseminaarin, kandidaatintutkielman ja siitä kirjoitettavan kypsyysnäytteen laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Kandidaatintutkielmien laadinnassa käytetään humanistisen tiedekunnan yhteistä tutkielmapohjaa. Seminaari ja kandidaatintutkielma arvioidaan asteikolla 0–5. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte tehdään sähköisessä Exam-tenttijärjestelmässä, valmiin kandidaatintutkielman pohjalta. Lisää tietoa sekä tiedekunnan mallipohjan löydät tiedekunnan intrasivuilta.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon laaditaan pääaineen aineopinnoissa opinnäytetyö, jota kutsutaan kandidaatin tutkielmaksi. Kandidaatin tutkielman laajuus on 8 opintopistettä (käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa 6 op) ja se arvostellaan numeerisella asteikolla 1-5. Lisää tietoa löydät tiedekunnan intrasivuilta.

 

Lääketieteellinen tiedekunta

  • Biolääketieteen laitos

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5, arvostelu pohjautuu eri osa-alueiden arviointiin erillisinä kokonaisuuksina. Tutkielman kirjoittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät lukuvuosikohtaiselta LuK-tutkielman Moodle-alustalta sekä avoimelta LuK-tutkielma info -Moodle-alustalta.

  • Hoitotieteen laitos

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Tutkielma arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Tutkielman kirjoittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät lukuvuosikohtaiselta Tutkielmaseminaari -opintojakson Moodle-alustalta.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kandidaatintutkielma on kirjallinen työ, joka sisältyy pääaineen aineopintoihin. Tutkielman laajuus on 6-10 opintopistettä ja se arvostellaan laitoksesta riippuen asteikolla hyväksytty/hylätty tai numeerisella asteikolla 1-5. Tutkielmien kirjoittamiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat laitoksittain. Löydät lisää tietoa sekä oman laitoksesi ohjeistuksen tutkielmiin tiedekuntasi intrasivulta.

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

ON-seminaari (15 op) koostuu erikoistumisjakson ja opinnäytteen muodostamasta kokonaisuudesta. ON-opinnäytteen laajuus 15 opintopisteen kokonaisuudesta on 7 op. ON-opinnäyte kirjataan opintorekisteriin 3 opintopisteen laajuisena, joka on seminaarityöstä jatkettavan osan laajuus. ON-opinnäytteen ohjepituus on 20 normaalikokoista tekstisivua. ON-opinnäyte arvostellaan numeerisella asteikolla 0-5.  Lisää tietoa sekä tiedekunnan mallipohjan löydät tiedekunnan intrasivulta.

 

Teknillinen tiedekunta

Kandidaatintutkielma on kirjallinen työ, joka sisältyy pääaineen aineopintoihin. Tutkielman laajuus on 6-10 opintopistettä ja se arvostellaan laitoksesta riippuen asteikolla hyväksytty/hylätty tai numeerisella asteikolla 1-5. Tutkielmien kirjoittamiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat laitoksittain. Löydät lisää tietoa sekä oman laitoksesi ohjeistuksen tutkielmiin tiedekuntasi intrasivulta.

 

Turun kauppakorkeakoulu

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, joka on osa opiskelijan pääaineen pakollisia opintoja. Tutkielman laajuus on 10 op. Lisää tietoa löydät tiedekunnan intrasivuilta.

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kandidaatin tutkintoa varten opiskelija laatii pääaineessaan kandidaatintutkielman, jonka laajuus on 10 opintopistettä mukaan lukien seminaari. Tarkemmat ohjeet annetaan kunkin pääaineen opetussuunnitelmassa. Seminaari ja kandidaatintutkielma arvioidaan numeerisella asteikolla 0–5 tai hyväksytty/hylätty. Lisää tietoa tiedekunnan intrasivuilta.